Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-ü


2005-11-17
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-GZÛÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¤ïh-q-hP-¬-zXôh-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-M¾-Dz-ÇkÝG-ÁôÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-hP-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-±ôÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-»¼-MÅ-»ôP-fzÅ-ˆÛ-‚-fzÅ-Çtï¾-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-ºz¼-¤-hï-zŸÛm-xÛ-¾ô-1998 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-DG-zTß-»Û-¤Z¤-ºƒï¾-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-DG-GÛ-uÛ-Ez-iâP-VïÅ-GÅÞP-q¼ü Í-¼ÛºÛ-xôGÅ-mÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-mÅ-ºƒï¾-¾¤-¤Þ-¤fÞh-GmP-Mã-hP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-hôm-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-Í-¼ÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-fzÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ü GŸm-»P-ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-hzÞ-FÛh-ÅôGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-hô-h¤-‚Å-q-n¤Å-JÀôh-ºIô¾-»ôP-fzÅ-ÅÞ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-GbôP-MãºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-hG-¾-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-¤ïh-q-¤-¸hü Í-¼Û-hP-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-»ôP-fzÅ-ÅÞ-hq¾-º‚ô¼-ZïÅ-Vh-GbôP-zºÛ-±z-bà-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-MÅ-Ç+ݾ-ÇÀôP-‚Å-q-»Ûm-m-fzÅ-¾¤-hï-»ÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-z¼-Iâz-ºƒÅ-fôm-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།