Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¤VôG-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-¤W¾-D¼-Vïh-zT¼-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.04.28
&G

&G

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤- mïm-ÅÛ-q×-¾ô-ÅÛ- ¤VôG-hïP-M¾-Å-¶-ÁÛP-‡ôm-hÝ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-¤²h-ºƒï¾-ÁÛm-bà-Vïm-qô-»ôh-zŸÛm-q-hï-¿e¼-»P- zôh-¤ºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &b Ñ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¤W¾-D¼-;ï-¾Û-w×ô-mÛ-»-¼Þ-Vïh-zT¼-ŸÝÅ-ºhÝG- hzÞ-FÛh-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-Ç+ô¼-z;º-zÇkݼ-GmP-z-¤-¸h- Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤- mïm-ÅÛ-q×-¾ô-ÅÛ ¤VôG-mÅ-ÇS¼-zŸÛm-Mz-Bô¼-ŸÝ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-i-MºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG- zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-WÛ-¿e¼-GÅô¾-z-zbz-q-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-DG-¤P-mP-VÛzÅ-zNå¼-GmP-zŸÛm-q-hP- hïP-Í-¼ÛºÛ-mÝz-xôGÅ-IôP-Eï¼-Å×ïm-w¼ïm-ÅÛÅ-;ô-¼Þ-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-ÇeôP-yG-¤P-qô¼-dïm-ºƒï¾-zÇeôh-qºÛ-GÅÞP-VôÅ-z;º-iÛm-zBPÅ-»ôh-qºÛ-fôG- xÛ-¾ô-2009 ¾ô¼-¤Pº-ÇkïºÛ-M¾-Å-Åï-;Û¼Û-¤ïm-‡ô-¾-VÛzÅ-zNå¼-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-fôz-¾ÞGÅ-Å-GmÅ-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Å×ïm-w×¼ïm-ÅÛÅ-;ô-¼Þ-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-¤²h-¼Û¤-¾ïGÅ-Iâz-XïÅ-Í-¼ÛºÛ-¿Ëô-xôGÅ-IôP-Eï¼-Èà-ÍÛ-ÅÛ-‡ôm-hÝ-VGÅ-qºÛ-¼-ÍÛÅÛ-G®ßGÅ-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-hôm-zŸÛm-VÛzÅ-zNå¼-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-º²¤-JÀÛP-Å-DÞ¾-GP-hÝ-wïzÅ-ˆP-Bï-zô-¤VôG-h¤m-VïÅ-¤P-qôÅ-»Ûh-¼PÅ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝ-zŸÛm-q-¤-¸h- GP-ZÛh-ˆÛÅ-z;º-ÇÀôz-¸z-¤ô-WÛ-GmP-GP-fÞz-¾G-¾ïm-zÇe¼-zºÛ-Zï¼-¾ïm-HÛÅ-‚¤Å-z¯ïºÛ-º±ô-zºÛ-uÛ-±ôGÅ-hP-EÛ¤-±P-Cæm-fÞz-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-DÞ¾-hïºÛ-¤Û-Ço-hÝ-¤Å-GÅÞPÅ-q-¾ÞPÅ-ºiïm-GmP-Çeï- jË-Åï-;Û¼Û-¤ïm-‡ô-„ËÛ- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎