M-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-Gmh-ºGG-Tm-HÛ-ºGG-¯-ŸÛG-bà-ÇÀïzÅ-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007-07-11
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¾GÅ-ˆÛÅ-M-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-Gmh-ºGG-Tm-HÛ-ºGG-¯-ŸÛG-bà-ÇÀïzÅ-»ôh-qºÛ-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü ¤Û-Ço-zŸÛ-¾Å-Iâz-qºÛ-zôh-ˆÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-ÁP-Èï-hP-mm-TÛP-GZÛÅ-ÅÞ-zhÝm-GTÛG-HÛ-¼ÛP-hÝ-M-zôh-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-iâG-qºÛ-Vïh-hÝ-wïzÅ-mÅ-M-G¼-¾-xÛ¼-wïzÅ-GmP-Iâz-q-¼ïh-ü DôP-n¤Å-ˆÛÅ-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-¼ÛGÅ-GmP-¤ïh-ˆP- ÁôG-IPÅ-GTÛG-»ôh-qºÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-ÁÛG-xÛ¼-zOGÅ-GmP-zºÛ-mP-ÇÀ¼-»¼-M-zôh-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-Gmh-ºGG-Tm-HÛ-ºGG-¯-ŸÛG-bà-ÇÀïzÅ-»ôh-q-z;ôh-GmP-»ôh-q-hP- Ç+Ý-±zÅ-fïPÅ-¿S-q-wïzÅ-qºÛ-XïÅ-ˆÛ-Gž-zOGÅ-mP-Gmh-ºGG-Tm-HÛºGG-®-ŸïÅ-q-z;ôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü Gmh-hôm-hïºÛ-fh-Ç+Ý-±z-fïPÅ-iâG-q-¤-wïzÅ-GôP-mÅ qô-¾m^-HÛ-Gż-ºGôh-q- ÍÛ-¶-;ï^Û-²ÛÅÛ-;- »ÛÅ-Ç+Ý-±z-ˆÛ-hzÞ-FÛh-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¾GÅ-ÅÞ-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-hÝÅ- zôh-ˆÛ-Ç+Ý-±z-fïPÅ-zŸÛ-q-mÅ-z¸ÞP-M-zôh-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hPôÅ-GŸÛ-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-Gô¤-q-GTÛG-¤hÝm-hÝ-ÇtôÅ-fÞz-q-¤-¸h-IôÅ-¤ô¾-HÛ-Mãm-¼Û¤-¤±¤Å-¤-Vh-q¼-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ºIô-fÞz-qºÛ-V-mÅ-ºGG-¯-Vïm-qô-GTÛG-bà-ÇÀïzÅ-»ôh-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-ü Ç+Ý-±z-fïPÅ-iâG-qºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-mP-hôm-hP- Iâz-ºƒÅ-ÅôGÅ-Gž-D-zbôm-GmP-¤ïh-q-hP-Ç+Ý-±z-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-Gb¤-zÁh-GmP-z-¼ÛGÅ-ˆP-¤ïh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།