zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z¼-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï¼-GŸÛ-¯-¤ïh-TïÅ-M-mG-GÛÅ-zÁh-ºhÝG


2007.11.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-h-¼ïÅ-Zï-V¼-zôh-mÅ-Å-¤±¤Å-zMãh-z¾-»Þ¾-mP-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-±ô¼-M-mG-GÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ˆÛ-»ôh-q-hï-mÛ-GŸÛ-¯-GP-»P-¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛm-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-hP-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-h¤PÅ-Fôh-ˆÛ-±ôGÅ-q-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-GZÛÅ-ˆÛÅ-¹-z-ÇSôm-¤-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-DG-TÛG-Å-¤±¤Å-zL¾-zºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-¤Û-ÁÛ-©Å-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-TÛP-ü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-mP-ƒôÅ-‚ô¾-z-hï-±ôºÛ-Fôh-mÅ-¤Û-GÅÞ¤-HÛ-¤ÛP-ºhôm-GmP-»ôh-qºÛ-D¼-ü zôh-¤Û-hï-hG-Å-¤±¤Å-zMãh-mÅ-M-mG-GÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼-z¾-»Þ¾-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛÅ-ºWâ-¸ÞP-‚Å-»ôh-q-ºDôh-»ôG-¼ïh- »Ûm-mºÛ-h-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÞ-Tm-Fºô-»ÛÅ-Mãm-¿km-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ºIô-¤Dm-zôh-¤Û-±ôºÛ-fôG-M-mG-GÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-q-¸ï¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-fôG-PÅ-zdG-hrh-ŸÛz-±G-‚Å-q-»Ûm-ü hï-mÛ-GŸÛ-¯-GP-»P-¤ïh-qºÛ-ºV¾-Gb¤-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-zXôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་བོར་བཀོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎