ÂÛ-¾P-;-hP-M-G¼-hz¼-ŸÛ-zºÛ-¾¤-zÞ¼-zBôh-MãºÛ-zMãh-¼Û¤-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-zü


2005-12-28
Share

{}ü üÂÛ-¾P-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-hz¼-ŸÛ-zºÛ-¾¤-zÞ¼-zBôh-MãºÛ-zMãh-¼Û¤-¾-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ÂÛ-¾P-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¼×-W-q;-Åï- hP-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP- n¤-GZÛÅ-hz¼-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-¤W¾-¤ô¾-GmP-mÅ-ÂÛ-¾P-;-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-GÛ-bØ-¤Û¾-ÇeG-GÛ-Hïm-¾ôG-xôGÅ-DG-hz¼-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-D-Gbh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-GÅÞPÅ-zŸG ÂÛ-¾P-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ÂÛ-¾P-;ºÛ-»Þ¾-mP-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-MãºÛ-¾Å-hôm-fôG-fï-WâÅ-¤P-®¤-GmP-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-»ôh-ˆP-ü M-G¼-xôGÅ-mÅ-hïºÛ-mP-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-¤Ûm-HÛ-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-Ç+zÅ-ºy¾-GmP-¤ïh-q-¼ïhü »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-hÝÅ-»Þm-xG-±ôh-GZÛÅ-®¤-¼ÛP-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-hP-ü »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-fôG-hP-hï-zŸÛm-hq¾-º‚ô¼-¤Z¤-¾Å-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-¾-»P-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-M-G¼-HÛ-zMãh-¾¤-HÛÅ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛ-z;º-¤ô¾-¾ÞP-ºiïm-ŸÝÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-»ôh-q-¼ïhü ÂÛ-¾P-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-G¼-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-mÅ-hÝÅ-»Þm-ZÛm-zŸÛºÛ-¼ÛP-M-G¼-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།