M-mG-GŸÝP-GÛÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-hh-zŸïm-q-±ôºÛ-zŤ-„Àô¼-ÇePÅ-º²Ûm-‚ïh-¤Û-fÞzü


2006-12-16
Share

{}ü üM-mG-GÝP-Fm-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-ºi-¤Ûm-fôG-hh-zŸïm-‚ïh-¤Dm-±ô¼-h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-»P-ü VôÅ-¾ÞGÅ-hh-zŸïm-q-±ôºÛ-zŤ-„Àô¼-ÇePÅ-º²Ûm-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q-Íï-ÁÛ-»-Gż-ºHã¼-ŸïÅ-qºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-ÇePÅ-º²Ûm-ºôG-¤ïh-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-±ôGÅ-q-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-º‚ïh-ÇKô-Çtï¾-Mã¼-h¤-iG-z;G-Çkô¤-ÁÝGÅ-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-m-»P-ü hïÅ-¤Û-n¤-HÛ-zŤ-„Àô¼-ÇePÅ-º²Ûm-‚ïh-¤Û-fÞz-q¼-ü M-mG-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-DG-¾-hh-zŸïm-‚ïh-¤Dm-¤Û-IPÅ-hï-zÅ-¤P-z-M-mG-GŸÝP-GÛ-ÇePÅ-º²Ûm-ºôG-¾-¤ïh-qºÛ-¼P-hzP-¿km-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-±ôGÅ-q-DG-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¿e¼-m-ü VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-GP-ºi-ŸÛG-Gż-z®ßGÅ-‚ïh-q-hP-»P-m-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-º‚ïh-ÇKô-GP-ºi-ŸÛG-Çtï¾-hGôÅ-q-»Ûm-m-ü PïÅ-q¼-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤ôÅ-¤fÞm-HÛ-VôG-¤Vm-ŸÝ-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü G¾-ÆÛh-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-VôÅ-hôm-¾Å-DP-GÛ-VôG-¤Vm-¤ïh-±ï-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-»Ûm-m»P-ºi-»P-m-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-º‚ïh-ÇKô-Çtï¾-m»P-ºi-GP-¿e¼-±P-¤-FÛ¤Å-G¾-»Ûm-q¼-¯ÛÅ-mÅ-z®ôm-ºWâG-hP-ZïÅ-Vh-zTôh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།