zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-ŸÛ-¤ô¾-fôG-Åï¾-hGôÅ-ŸïÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛÅ-mm-Ç+ݾü


2008-03-18
Share

{}ü üzôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-ºy¾-¤¼-¤±¤Å-ºWôG-hP- zôh-¤ÛºÛ-GhÝP-ºzôh-¾-GÅm-ºWôG-hP-ºƒï¾-ŸÛ-ºIÛG-»ôP-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-G¾-Vï-¾ÞGÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û- ^-»ïm-w×-»ïm-ÅÛ-=ºïm- HÛÅ-mm-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-ZÛ-ÁÝ-¿ËG-¼ÛP-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-ŸÛ-¤ô¾-¾¤-mÅ-Åï¾-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-»ôh-TÛP- xÛ-¾ô-1990 ºÛ-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-TP-®ï-¤Ûm-hP-Pô-¤W¾-fôG-mÅ-ŸÛ-¤ô¾-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-ºhÝm-»ôh-qºÛ-xG-ƒÛÅ-DG-GÅÞ¤-PôÅ-mÅ-TP-®ï-¤Ûm-¾-wÞ¾-z-»Ûm- h-V- &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-hP- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-GZÛÅ-fh-;¼-ŸÛ-¤ô¾-GmP-G¾-Vïm-qô-»ôh-q¼-PÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-„Àô-hôGÅ-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-mÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-hP-¤Û-¤fÞm-ŸÛP- G¾-bï- &G &GôP-Å-¤VôG-zôh-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-GmP-z-»Ûm-m- VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-ºGm-DÞ¼-zŸïÅ-q-¾Å-ÆÛh-hôm-HÛ-ºGm-DÞ¼-zŸïÅ-Mã-¤Ûm-q-¤-¸h- zôh-¼P-z®m-¯ôh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-Gmh-hôm-D-Gž-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh- ¤hô-hôm-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-¾¤-mÅ-Åï¾-fÞz-q-¾Å-iG-Gmôm-ºôG-Åï¾-fzÅ-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û- ^-»ïm-w×-»ïm-ÅÛ-=ºïm- HÛÅ-mm-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།