M-G¼-mP-¼ÛGÅ-h¤º-zºÛ-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2006-11-30
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-ÍÞ-^¼-q¼-lïÁ-ŸïÅ-qºÛ-mP-D-Å-¤Û-Pm-DG-TÛG-GÛÅ-¼ÛGÅ-h¤º-zºÛ-ÈÛm-lݺÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q- z×Û¤-¼ºô-¼¤-WÛ- Í-¤ïl-;¼- ŸÝ-zºÛ-ºi-Ç+Ý-Gbô¼-zÁÛG-zbP-z¼-zdïm- ¤ô¤-„Ëï-IôP-Eï¼-mP-¼ÛGÅ-h¤º-zºÛ-ÈÛm-lݺÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-¤Û-Pm-hï-hG-º²Ûm-z¸ÞP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-bï-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-zŸGü IGÅ-Tm-¤Û-Ço-Íפ-Ç~ïl-;¼-ŸÝ-z-DôP-mÛ-¼ÛGÅ-h¤º-zºÛ-ÈÛm-lݺÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-®¤-¤-»Ûm-q¼- M-G¼-HÛ-¯-FÛ¤Å-mP-¼ÛGÅ-¼ÞÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-h‚ï-º‚ïh-‚ïh-¤Û-VôG-q-¯-FÛ¤Å-mP-Gbm-ºzïzÅ-GmP-¤Dm-HÛ-¤DÅ-hzP-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïhü D-Å-DôP-GÛÅ-ºi-Ç+Ý-Gbô¼-zÁÛG-GbôP-zºÛ-hôm-Aïm-‚ãP-¤-fG- DôP-GÛ-XïÅ-ºWâG-q-±ôÅ-¤Û-Pm-hï-hG-º²Ûm-z¸ÞP-¤-‚Å-q-»Ûm-m- ¤×-È-¼Á-‡-¼º- ¤Pº-Çkï-¤ï¼-zÆïG-GbôP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-Ç+h-ºzôh-‚Å-bï- GŸÝP-GÛ-uÛ-uôh-Çoݤ-ºDô¼-¤ï¼-zÆïG-zbP-z-hP- lô-GŸÝÅ-q-ÅôGÅ-‚Å-bï-¤Û-¤P-¤P-qô-ŸÛG-¾-©Å-Bôm-»P-wôG-zŸGü Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-zï¼-MãGÅ-GŸÝÅ-q-hP- ¤ÛG-VߺÛ-hÝG-½ÀP-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-zŸGü ºôm-ˆP-¤ô¤-„Ëï-IôP-Eï¼-HÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoºÛ-¸ÞP-ºƒï¾-uÛ-Ez-qÅ- GmÅ-±ß¾-ym-zÞ-ym-zÞ-‚ãP-»ôh-q-¾Å- hï-¤Ûm-GmÅ-ÇePÅ-zbP-º²Ûm-ºôG-GmÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸGü M-G¼-mP-¼ÛGÅ-h¤º-zºÛ-ÈÛm-lݺÛ-¤Û-¼ÛGÅ-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-¿ËG-»ôh-q-hP- M-G¼-HÛ-¯-FÛ¤Å-mP-¼ÛGÅ-¼ÞÅ-¾-h‚ï-º‚ïh-‚ïh-¤Û-VôG-qºÛ-Ç+ô¼-ºDôh-»ôh-ˆP- h-hÝP-M-G¼-mP-¼ÛGÅ-h¤º-zºÛ-ÈÛm-lݺÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Fôm-q-mÅ-Vß-¾ïm-q-hP- ¿Ë-DP-mP-xÛm-q-ÅôGÅ-‚Å-±ï-ZïÅ-lÝP-zbP-z-hP- h¤¼-GÅôh-GbôP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-»ôP-zŸÛm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།