z¾-»Þ¾-HÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG-mP-±ôP-¾Å-hP-ÇÀôz-I-»ôPÅ-µôGÅ-ÇKô-Mz-hGôÅ-‚ãP-ºhÝG


2007.06.01

{}ü ühï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-‚ïh-qºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-Aïm-HÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-M¾-Å-;f-¤m-IâºÛ-G®ôÅ-qºÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG-mP-±ôP-¾Å-hP-ÇÀôz-I-»ôPÅ-µôGÅ-ÇKô-Mz-hGôÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-ºhÝG GmÅ-±ß¾-mP-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- hï-¼ÛP-GÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-Å-BïÅ-lô-BïÅ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¤Z¤-ºƒï¾-¤fÞm-±ôGÅ-ŸïÅ- »Þ¾-hïºÛ-mP-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-DG 50 ®¤-»ôh-q-n¤Å-ˆÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-‚ïh-Mã¼-z®ßGÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-Gô-OÛG-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP- ±ôGÅ-q-hï-»ÛÅ- z¾-»Þ¾-mP-¤Û-¼ÛGÅ-hP-Å-GmÅ-¼P-BôP-Vï-®¤-vôh-hGôÅ-q-hP- IôÅ-±ôGÅ-mP-¤Û-ºzô¼-HÛ-zM-V-¾-GŸÛGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-ÇÀïzÅ-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-q-hP-VzÅ-TÛG- hGôÅ-ºhÝm-hï-hG-Oæz-MãºÛ-Vïh-hÝ- z¾-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-ºV¼-»ôh-q-hïºÛ-mP-hݺP- GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-hôm-Gmh-hï-hG-z;ôh-fÞz-qºÛ-ºzh-z¯ôm-hP-ÁÝGÅ-Gmôm-MG-zŸÛm-»ôh-TÛP- hïºÛ-Mã-¤±m-mÛ- z¾-»Þ¾-mP-h-z¼-Vz-ÆÛh-hP- iG-qôºÛ-hzP-V-n¤Å-ÈÛm-jËàºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¼ÛGÅ-¤fô-z-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-º²Ûm-zÇkh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q-hï-¿e¼-»P- h-V-»Þ¾-hïºÛ-mP-uÛ-¤fÞm-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Ť- M¾-Dz-mP-Å-GmÅ-hP-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-hzP-V-V-zGôÅ-‚ïh-qºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-º²âGÅ-ºV¼-GmP-GÛ-»ôh-q¼-zdïm- hzP-V-V-zGôÅ-‚ïh-qºÛ-Gmh-hôm-DG-h-¿e-mÅ-Gž-qô-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-Vïh-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-GôP-ŸÝÅ-¿e¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎