z¾-»Þ¾-mP-ÇÀôz-yâG-hP-Zïm-dôG-qºÛ-hz¼-GhôP-GbàGÅ-ºFâG-¯ôh-‚ãP-»ôh-qü


2005-12-16
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-h¤G-¤Û-ŸÛG-mÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Å-GmÅ-IôP-GÅïz-TÛG-mP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ºhÝ-±ôGÅ-Ç+zÅ-GŸm-hP-D-¯ôh-Áô¼-zºÛ-XïÅ-¤ï-¤hº-zMz-mÅ-¤Û-IPÅ-zTß-GTÛG-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-zºÛ-Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-zhÝm-¤Z¤-ºƒï¾-HÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ÇÀôz-yâG-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-Çtï¾-»ôh-q-hP-hïºÛ-fôG-z¾-»Þ¾-Zïm-dôG-qÅ-¤ÛG-Vß-Áô¼-»Å-ˆÛ-hÝG-µÅ-¤ï-¤hº-zMz-mÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-¾-ºGôG-Lô¾-‚Å-»ôh-q-GmÅ-±ß¾-¤fôP-¤Dm-HÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-źÛ-mP-GÛ-±ôP-DP-hP-ÇÀôz-I-±P-¤-ÇKô-Mz-»ôh-qºÛ-D¼-ü ºIâ¾-zBï¾-Çoݤ-ºDô¼-»ôPÅ-µôGÅ-»P-ºIâ¾-¤±¤Å-zŸG-q-¼ïh-ü GmÅ-±ß¾-¤fôP-¤Dm-mÅ-zXôh-q¼-ü Pô-Lô¾-HÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-iG-VÅ-Zïm-dôG-q-zM-yG-GÛÅ-¾¤-D-z;G-mÅ-zÇkh-q-n¤Å-ˆÛ-fôG-lô-ÅôGÅ-GŸÝÅ-mÅ-f¼-fzÅ-‚Å-q¼-zdïm-Zïm-dôG-qÅ-¤ÛG-Vß-Áô¼-»Å-ˆÛ-hÝG-µÅ-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-Pô-Lô¾-z-±ô-D-Gbô¼-GbôP-fzÅ-‚Å-»ôh-q-GÅÞPÅ-zŸG h-¿eºÛ-V¼-ÇÀôz-yâG-hP-Zïm-dôG-qºÛ-hz¼-HÛ-GhôP-GbàGÅ-ºFâG-¯ôh-hïºÛ-mP-©Å-Bôm-±zÅ-Vï-wôG-q-hP-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-¤Û-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།