GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-OÛG-ºôG-Gô¤-zIôh-q-n¤Å-IôP-Eï¼-¤ïP-¾ô¼-hÝ-‚ô¼-ºhÝG


2007.12.26

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-Á¼-mÅ-z¸ÞP-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-ºôG-hGï-ºhÝm-hP-ü z®ßm-¤ü GŸm-»P-zôh-¤Û-Lm-‚ÛÅ-GŸôm-GÅÞ¤-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-ˆÛÅ-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôh-ˆÛ-¾¤-mÅ-M-G¼-¤P-±ôGÅ-mP-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Gô-dôG-Çtï¾-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü D-Å-±ïÅ- 25 ZÛm-Gô¤-zIôh-q-n¤Å-IôP-Eï¼-¤ïP-¾ô¼-DÞ¾-ÇÀïzÅ-º‚ô¼-HÛÅ-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-zôh-qºÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-ˆP-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-ºhÝGü D-Å-DÞ¾-hïºÛ-¾Å-ºGݾ-z-±ôÅ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-±ôGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-Å-GmÅ-M-G¼-hqôm-¼ÛGÅ-JË-mïÁ- ;¼-mÛG-hP-ü „ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-qºÛ-Å-GmÅ-ºGô-ºFÛh-¤ôm-=ï-¼ô-n¤-GZÛÅ- Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-zôh-¤Û-±ôºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-ºhÝGü hï-»P-Ç+Ý-ŸzÅ-;¼-mÛG-mÅü zôh-mP-M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-¤Û-±ô¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¤-vh-qºÛ-D¼-ÇkÝG-¢ôP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ-ºiºÛ-ºôG-h-hÝP-¤Þ-¤fÞh-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºfz-¯ôh-hï-zŸÛm- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-mÅ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-Åï¾-fzÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÛ-BïÅ-zÞ-h¤-q-JËm-lÛºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-q-»P-hG-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü º²¤-JÀÛP-mP-ŸÛ-zhï-Cæm-GmP-¤Dm-HÛ-BïÅ-zÞ-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-ºhÝGü ¾Å-ºGݾ-ºhÛ-zMãh-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-¤P-±ôGÅ-¾-zôh-mP-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-Gô-dôG-Çtï¾-fzÅ-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG-¾-M-G¼-»Þ¾-¤Û-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-hô-ÇoP-hP-Mz-Bô¼-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇོ་ནང་༸རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༦ ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎