M-mG-mÅ-ÅÞºÞ-^ºm-HÛ-^º¼-wËà¼-Å-GmÅ-mP-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-Mãü


2008-02-19
Share

{}ü üM-mG-hP-±ôP-ºƒï¾-Zï-qô-»ôh-qºÛ- ÅÞºÞ-^ºm- M¾-Dz-ˆÛ-¿Ëô-xôGÅ-ŸÛP-Vïm-^º¼-wËà¼-mP-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-‚-uôh-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Mz-Bô¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q¼-zdïm- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Tº-zºô-»ÛÅ-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-^º¼-wËà¼-Å-GmÅ-mP-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-ºzh-z¯ôm-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-JËô¼-^ïm-¡-¼ºôm-¤VôG-hP-Ÿ¾-q¼-fôG-z;º-¤ô¾-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Tº-zºô-»ÛÅ-M-mG-xôGÅ-mÅ-^º¼-wËà¼- Å-GmÅ-mP-GP-¤HôGÅ-ŸÛ-zhï-hP-zdm-¿ËÛPü »¼-MÅ-Cæm-fÞz-qºÛ-»Ûh-VïÅ-»ôh-TïÅ-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-xôGÅ-mÅ-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-¿Ëm-hÝ-^º¼-wËà¼-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-¾-¤Þ-¤fÞh-ºzh-z¯ôm-‚-MãºÛ-ºhÝm-q-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-¾ÞGÅ-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-ºyÛm-GbôP-i-zºÛ-q¼-PôÅ-fôG-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-^º¼-wËà¼-mP-GÛ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z- ¾ÛºÞ-;Ý-TÛm- h‚Ûm-»Þ¾-hP-^º¼-wËà¼-Å-GmÅ-ÅÞ-º±¤Å-iÛ¼-zBôh-Mã-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-ˆP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-ÅÞºÞ-^ºm-GŸÝP-GÛÅ-^º¼-wËà¼-Å-GmÅ-mP-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-zŸÛm-q-hï¼-M-mG-xôGÅ-mÅ-Mz-Bô¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-¤ÞÅ-fôG-h¤ÛGÅ-zž-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-Cæm-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÛ=Û-¶ïm-ÅÛ-qÛ¾-Ç~G- GÛÅ-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-^º¼-wËà¼-Å-GmÅ-mP-mÝÅ-q-fôm-qºÛ-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-¾ïm-HÛ-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-Çeï-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-M-mG-bà-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-Nå-¯¾-hP-ºFz-Çeôm-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-q-mÅ-xÛ¼-ºfïm-GmP-z¼-zdïm-h-¼ïÅ-M-mG-xôGÅ-¾-^º¼-wËà¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-mÅ-xÛ-ºƒï¾-HÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ÇÀïzÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།