M-G¼-HÛ-xÛ¼-±ôP-‚Å-qºÛ-ÁÛP-ºƒÅ-Í-¤ºÛ-hô-qô-fôG-¤-hï-Í-¼Û¼-º‚ô¼-zü


2007.05.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-mÅ-xÛ¼-±ôP-‚Å-qºÛ-ÁÛP-ºƒÅ-Í-¤-HÛ-hô-qô-fôG-¤-hï-h-¼ÛP-ºhÛ-G-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-º‚ô¼-ºhÝG xÛ-¾ô-1989¾ô¼-M-G¼-HÛ-ÁÛP-ºƒÅ-ͤ-mP-ºzÞ-Åô^-fôm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-Í-¤ï-¼Û-;Å-M-G¼-mÅ-ÁÛP-ºƒÅ-Í-¤-mP-ºiïm-‚-MãºÛ-fôG-z;G-ºhô¤-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Í-¤ï-¼Û-;¼-ͤ-xÛ¼-±ôP-‚-MãºÛ-IôÅ-¤ô¾-¼Û¤-q-¤P-qô-GmP-ÇezÅ- ¤fº-¤-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-IôÅ-¤ô¾-¾¤-¿ËôP-‚ãP-Çeï- M-G¼-mÅ-ÁÛP-ºƒÅ-Í-¤ºÛ-ÁôG-ÇK¤-fôG-¤-hï-h-¼ÛP-ºhÛ-G-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Å--ÁÛP-=ôm-mP-º‚ô¼-Ç+zÅ- M-G¼-HÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô-¼ô-mïm-Åïm-¤VôG-GÛÅ-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-±ôP-hôm-Ç+Ý-±z-ÅÞ-Åm-Á¶×z-¤VôG-hP-Åô-m¤-ŸÛP-¾Å-iâP-Vï-¤»Û;-Wôm-Åm-GZÛÅ-¾-ÁÛP-ºƒÅ-ͤ-HÛ-ÁôG-ÇK¤-¼ï-Qm-qºÛ-±ß¾-hÝ-wÞ¾-ºhÝG- M-G¼-HÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô-¼ô-mïm-Åïm-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-ÁÛP-ºƒÅ-ͤ-mÛ-º²¤-JÀÛP-M¾-»ôPÅ-mÅ-»G-ÁôÅ-hï-»Ûm-q-¯ÛÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- h-¼ïÅ-ÁÛP-ƒÅ-Í-¤-ºhÛ-G¼-º‚ô¼-z-hï-mÛ-¤±ôm-dGÅ-G¾-Vï-ŸÛG-»Ûm-¾Þ^-hP-±ôP-ºƒï¾-hïºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-Dï-wm-hï-M-G¼-HÛ-ŸÛP-q-±ô¼-fôz-Mã-»Ûm-¾Þ^-ˆP-GÅÞPÅ-ºhÝG- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Wô¼-W-zÞ-ÁÝ-¤VôG-ÇS-¾ôºÛ-xÛ-¹-3qºÛ-mP-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-q¼-G¸Û^-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤m-¤ô-Èm-ÅÛRË-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-±ôP-ºƒï¾-M-zBïh-GbôP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-fôG-¤±m-dGÅ-z;ôh-q-hïÅ- M-G¼-HÛ-Í-¤- Í-¤ï-¼Û-;¼-xÛ¼-±ôP-‚-MãºÛ-¾¤-zÞ-»P-zB¼-hÝ-ÇKô-xï-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་མཛོད་གསར་སྐྲུན་ཆེད་བོད་ནང་གི་རེབ་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་བ་བདུན་གྱི་ས་ཞིང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎