zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Íïi-Åï-hP-Èï-qï-=ºï-=ÛÅÛ-Ç+ô¼-Gô-dôGÅ-Çtï¾-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zü


2006-09-22
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-M¾-uÛºÛ-fôG-h¼-Ez-Vï-zºÛ- Íïi-Åï- hPü Èï-qï-=ºï-=ÛÅÛ- ¤VÛm-qºÛ-ºGôÅ-mh-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-»ôh-q-¼ïhü ¾Å-ºGݾ-hï-zŸÛm-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-VôÅ-º‚ô¼-¤Iôm-DP-hÝ-Gô-OÛG-GmP-z-hPü ¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zÞh-¤ïh-200 ¿ËG-hPü BïÅ-q-DG-TÛG-»ôh-q-¼ïhü M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-mP-GÛ-¤±m-ljm-Vï-z-hPü q×-=ºm-Ǩm-DP-GÛ-zÞh-¤ïh-m-±ºÛ-±m-DG-GÛ-ºGm-º²Ûm-zÞh-¤ïh-Ǩm-q-;Ým-ºhÝÅ-h‚PÅ-º²ô¤Å-¾GÅ-ˆÛÅ-Íïi-Åï-hPü hïºÛ-mh-ºzÞ-ÍïW-ͺï-¶ÛºÛ-Pô-zô-hP-ºGôÅ-ÇePÅ-hPü ÇSôm-ºGôG-‚-ÇePÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-hPôÅ-ÅÞ-qïP-ÁôG-GÛ-¾¤-mÅ-¤fôP-Mã-»ôh-qºÛ-z½‰m-ºyÛm-zÇem-bï-ºGôÅ-mh-hïºÛ-Ç+ô¼-Pô-vôh-hP-Gô-dôGÅ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü DôP-mÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-Ǩm-q-Vïh-¾Å-q-ŸÛG-‚ïh-MãºÛ-fôG-¤ºÛ-zŤ-„Àô-mÛü zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-D-ŸÝ-zºÛ-Ç+zÅ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-Ǩm-q-ŸÛG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-wïzÅ-bï-zÞh-¤ïh-Ǩm-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-zôh-GŸÝP-Ǩm-¯ÛÅ-DP-mÅ-fôm-GmP-zºÛ-Ǩm-q-±ï-¼ÛP-VôÅ-BÛh-¾GÅ-ˆÛÅ-Èï-qï-=ºï-=ÛÅÛ-ŸïÅ-qºÛ-¤VÛm-qºÛ-ºGôÅ-mh-hïºÛ-Ç+ô¼-Pô-vôh-GmP-z-hPü ¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Fôh-mÅ-ºiÛ-z-ºiÛ-¾m-»P-‚Å-qºÛ-mPü zôh-Ǩm-HÛÅ-Íïi-Åï-Ǩm-zTôÅ-»ôh-¤ïh-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼ü DôP-GÛ-Z¤Å-¥ôP-mÅ-zôh-Ǩm-HÛÅ-mh-ºzÞ-z;G-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-‚ãP-»ôh-ˆP-¤fº-TÛG-bà-iG-zBïh-ºIô-GÛ-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-‚ïh-h;º-zºÛ-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།