fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û-mÅ-M-mG-hP-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-n¤-q-zbôm-ºhÝG


2007.05.29

{}ü ühï-¼ÛP-hPôÅ-ÅÞ-ºhï¤Å-fôm-‚Å-qºÛ-fï-¶m-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- w×ï¼ïP-ÅÛ- »ÛÅ-M-mG-hP-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-n¤-q-Çeôm-HÛ-»ôh-q-¼ïhü hGÝP-IPÅ-61 ¾-wïzÅ-qºÛ-w×ï¼ïP-ÅÛ-»ÛÅ-hï-¼ÛP-M¾-Å-fºï-qï-mP-»ôh-qºÛ-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-mP-DôP-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ô¼-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-DôP-GÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-mÛ-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-¤Û-h¤PÅ-±ôºÛ-ºhôh-q-»ôh-q-zŸÛm-¤Û-±ïºÛ-ºhï¤Å-;-‚ïh-fÞz-q-ŸÛG-z¸ô-fÞz-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-Gb¤-zÁh-»ôh-q-¼ïhü fï-¶m-Gô-¤ÛP-bP-GÛ-hï-ÇSºÛ-¤IÛm-±z-q- =ïP-¾Û-¶ïm- ¸ï¼-zÅ-zÁh-mü h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û-w×ï¼ïP-ÅÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤ÛP-bP-GÛ-ºôÅ-¤Û-¤-h‚ÛPÅ-WâºÞ-z¼-ºIm-¯ôh-‚ïh-Mã¼-h;º-P¾-ºyh-Mã-»Ûm-q-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hPü M-mG-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-mÛ-Gmh-hôm-DG-GÛ-mP-mÅ-È-TP-GÛ-G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-hï-mÛ-M-mG-hP-fï-¶m-z¼-¾-±ôP-HÛ-ºƒï¾-z-Vïm-qô-»ôh-q-hPü GZÛÅ-mÅ-M-mG-mÛ-fï-¶m-fôG-zhï-ºWGÅ-ˆÛ-Zïm-D-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü fï-¶m-HÛ-h-¿eºÛ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-»Û-GŸÝP-º²Ûm-hïºÛ-¼ÛP-DôP-GÛ-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-fï-¶m-M-mG-mÅ-¼P-z®m-HÛ-Pô-zô-ºfz-¯ôh-‚ïh-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-fôG-zBôh-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-ÆÛh-º²Ûm-Gż-qºÛ-ºôÅ-¤Û- w×ï¼ïP-ÅÛ- »ÛÅ-ÆÛh-WâÅ-hïºÛ-fôG-¾-hP-¾ïm-ŸÝ-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-mºP-ÆÛh-º²Ûm- ^ïm-Éâ-zïm- »ÛÅ-DôP-¾-Mz-Bô¼-hï-®¤-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་སྲུང་ཟུར་པ་༢༨༠ལྷག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎