fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-qºÛ-ºôÅ-¤Û¼-Ç+Ý-ŸzÅ-¶P-TÛm-zŸïPÅ-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-GmP-zü


2007.05.31

{}ü üfï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-¤º-h‚ÛP-WºÞ-»Û-xG-¼ôGÅ-ÅÞ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-qºÛ-ºôÅ-¤Û¼-fï-¶m-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-¶P-TÛm-GmP-Mã¼-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qºÛ-mP-mÅ-ºhôh-¤ôÅ-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-»ôh-ˆP-ü h-¼ïÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-¶P-TÛm-zÛm-hP-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û-¤º-h‚ÛP-WºÞ-n¤-GZÛÅ-¤W¾-¤ô¾-GmP-zºÛ-XïÅ-ü Ç+Ý-ŸzÅ-¶P-TÛm-qÛm-mÅ-DôP-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qºÛ-¤±m-fôG-mÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-qºÛ-ºôÅ-¤ÛºÛ-fôG-mÅ-zŸïPÅ-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-xÛ¼-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¶P-TÛm-zÛP-GÛÅ-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qºÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-qºÛ-¤±m-fôG-mÅ-ºôÅ-¤ÛºÛ-mP-ŸÝGÅ-Mã-DÅ-¾ïm-¤-GmP-z-hïÅ-ºhÅ-qºÛ-¹-z-D-ÁÅ-¼ÛP-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤ÛºÛ-¤Û-Ço-ºhï¤Å-OæG-GÛ-¾Å-hôm-¾¤-¿ËôP-‚ãP-¤ïh-q¼-Hã¼-»ôh-q-¼ïh-ü Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û-¤º-h‚ÛP-WºÞ-¾-fï-¶m-HÛ-‚P-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-¤P-qô-»ôh-ˆP-ü fï-¶m-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-DôP-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-hï-®¤-¤ïh-q¼-zdïm-ü fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¶P-TÛP-zÛm-¾-fï-¶m-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-¤P-qô-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-ü Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qÅ-¤º-h‚ÛP-WºÞ-hP-¶P-Tm-zÛP-GZÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-hP-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-qºÛ-¤±m-fôG-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-ŸÝGÅ-Mã¼-ºhôh-¤ôÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-h-¼ïÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-¶P-TÛm-zÛP-GÛÅ-IôÅ-±ôGÅ-mP-xG-¾Å-¤P-qô-»ôh-q-GÅÞP-mÅ-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qºÛ-¤±m-fôG-mÅ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-qºÛ-ºôÅ-¤ÛºÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-Mã-¤Ûm-qºÛ-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎