fï-¶m-HÛ-¤Û-Åï¼-hP-xÛ-M¾-HÛ-¤Û-Åï¼-GZïm-OÛG-GÛ-±ôP-¾Å-n¤Å-z;G-Çkô¤-‚ïh-Mãü


2007.06.01

{}ü üfï-¶m-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-¤-ºôPÅ-fï-¶m-mP-xÛ-M¾-HÛ-¤Û-Åï¼-hP-fï-¶m-HÛ-¤Û-Åï¼-GZïm-OÛG-GÛ-±ôP-¾Å-Tm-HÛ-¾Å-hôm-n¤Å-z;G-Çkô¤-HÛ-IôÅ-Vôh-¾-IôÅ-fG-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-fï-¶m-xÛ-¤Û-GŸÛÅ-VGÅ-¾Å-DP-GÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m-ü fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-mP-GŸÝP-º²Ûm-hP-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-»ôPÅ-ˆÛÅ-¤-ºôPÅ-fï-¶m-mP-xÛ-M¾-HÛ-¤Û-Åï¼-hP-fï-¶m-HÛ-¤Û-Åï¼-hz¼-GZïm-OÛG-‚ïh-»Å-±ôP-¾Å-Tm-hÝ-ºHã¼-Mã-z;G-Çkô¤-‚Å-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚Å-mÅ-IôÅ-fG-zTh-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü fï-¶m-mP-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-fô-GŸÝP-GŸÛ¼-zŸG-‚Å-m-ü m-mÛP-GTÛG-qÞ¼-fï-¶m-HÛ-BïÅ-q-ºzÞ¤-GÅÞ¤-hP-FÛ-zMh-®¤-HÛÅ-M-mG-hP-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-¤Û-Åï¼-»Ûm-qºÛ-zÞïh-¤mº-¤¼-¾ïm-»ôh-q-hP-ü GZïm-OÛG-hï-hG-¤P-Vï-z-GZïm-OÛG-±ôP-hôm-GZï¼-¤Dm-±ôÅ-OÛG-q-Á-bG-»Ûm-ŸÛP-GZïm-OÛG-±ôP-¾Å-GZï¼-¤Dm-hï-±ôÅ-fï-¶m-HÛ-¤Û-Åï¼-BïÅ-q-±ô-M-mG-hP-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-ºFÛh-bï-Å-GmÅ-hï-±ôºÛ-mP-zÞïh-±ô-hP-fÞGÅ-ºyh-ˆÛÅ-GZïm-OÛG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-GZïm-OÛG-±ôP-hôm-GZï¼-¤Dm-±ôÅ-fï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-GZïm-OÛG-±ôP-¾Å-Tm-hÝ-ºHã¼-Mã-z;G-Çkô¤-‚Å-q-»Ûm-±ï-ü ¾Å-¼ÛGÅ-hï-¤-ºôPÅ-FÛ¤Å-ºG¾-fôG-mÅ-‚ïh-Zïm-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཨ་ཚོགས་དགོན་གྱི་རིག་དངོས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་གནས་སྤོར་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎