º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mP-fï-¶m-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-Mã¼-PôÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-q-¼ïhü


2007.11.16

{}ü üfï-¶m-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-Mã¼-PôÅ-¾ïm-¤-GmP-z-hï¼-hï-¼ÛP-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-HÛÅ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-HÛÅ-GÅÞP-q¼ü fï-¶m-mÛ-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-¾-M-mG-xôGÅ-mÅ-z;G-ºGôG-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚Å-q-hP-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-M-mG-PôÅ-¾ïm-GmP-Çeï-fï-¶m-PôÅ-¾ïm-¤-GmP-z-hï-mÛ-fï-¶m-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-iP-zhïm-ŸÛG-¤-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-iG-qô-GmP-»ôh-q-¼ïhü ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-HÛÅ-z;º-¤ô¾-hï-mÛ-h-¼ïÅ-M¾-uÛºÛ-Ǩm-hôm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-¤W¾-ºyh-hÝ-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-HÛÅ-DôP-¾-fï-¶m-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-fÞz-fzÅ-xG-¼ôGÅ-GmP-BôP-»ôP-zºÛ-¼ï-ºhÝm-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-HÛÅ-GÅÞP-mü fï-¶m-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-Mã-hï-mÛ-M¾-uÛºÛ-¯-hôm-Dô-m-ŸÛG-¤-»Ûm-q¼-GŸÛ-¯ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü fï-¶m-º²¤-JÀÛP-mÅ-¾ôGÅ-ÅÞ-zŸG-»-hï-»G-qô-ŸÛG-¤Ûm-q-hPü fï-¶m-xôGÅ-mÅ-xÛ-¾ô-1986 mÅ-z¸ÞP-¾ô-¿e¼-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mP-¸Þ¼-Zm-hÝ-¤Z¤-ŸÝGÅ-VôG-qºÛ-ŸÝ-ljm-wÞ¾-ˆP-h-¿e-z¼-hï¼-zhG-vôh-GmP-¤Dm-‚ãP-¤ïh-q¼-zdïm-º²¤-JÀÛP-mP-mh-»¤Å-Ez-ºwï¾-fh-ÇSôm-ºGôG-hP-GhôP-¾ïm-‚-Mã¼-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-GP-ŸÛG-»Ûm-»P-M¾-uÛºÛ-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-¾Å-hôm-hïºÛ-mP-mÅ-¾ôGÅ-ÅÞ-ºWôG-Mã-¤ïh-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎