Í-¼ÛÅ-fï-¶m-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-zNå¼-‚ïh-Mã-M-mG-GÛÅ-hï-ÇS-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-qü


2007.12.05

{}ü üÍ-¼ÛÅ-fï-¶m-¾-h¤G-hôm-Gô-¾G-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-Mã-»Ûm-q-hï-ÇS-mÅ-M-mG-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü M-mG-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-ÇÀ¼-GÅô-‚ãP-mÅ-¾ô-Pô-ZÛ-ÁÝ-¯-hGÝ-xÛm-qºÛ-hÝÅ-±ÛG-GÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-fôG-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-WÛ-¤Û- ;-=¼-¤VôG-GÛÅ-hï-ÇS-DôP-ÆÛh-º²Ûm-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-¸Ûm-fô-ŸÛG-¾ÞP-ºiïm-GmP-hômü hï-ÇS-Í-¼ÛÅ-fï-¶m-¤Z¤-ºƒï¾-z-zTh-mÅ-M-mG-¤Z¤-ºƒï¾-z-ÇÀ¼-GÅô-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅü M-mG-mÅ-hPôÅ-Gž-hôh-qôºÛ-fôG-mÅ-hï¼-Mz-ºG¾-¤Û-‚ïh-Mã-¤-¸h-¼Û¤-qÅ-fï-¶m-¤Z¤-ºƒï¾-¾¤-HÛ-zMãh-¼Û¤-ºGô-z®ßGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-Í-¼ÛÅ-fï-¶m-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-zNå¼-‚ïh-Mã-zTÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-M-mG-GÛ-ºGô-ºFÛh-bïP- Áºô-wÛP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-GP-¿e¼-mP-dG-bà-Í-¤Û-¼Û-;Å-fï-¶m-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-Mã-»Ûm-q-hï-ÇS-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-¼ïh-¾-DÅ-¾ïm-»P-‚Å-»ôh-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-DôP-GÛÅü hï-ÇS-Í-¼ÛÅ-M-mG-¤Z¤-ºƒï¾-z-ÇÀ¼-GÅô-‚ãP-z-mÅ-z¸ÞP-M-mG-º²¤-JÀÛP-Fô¤-¼ºÛ-mP-ü hPôÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-ˆÛÅ-bïP-Áºô-wÛP-¼P-ZÛh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-º²Ûm-q-¿e¼- xÛ-xôGÅ-¾-ÇKô-¤ô-xï-mÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-fÞz-q-‚ãP-»ôh-¼ïh-¾-h-¿eºÛ-V¼-M-mG-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-»¼-MÅ-ˆÛ-ºwï¾-¼Û¤-È-TP-Vïm-qô-ºIô-zŸÛm-q-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-¼ïh-TïÅ-GP-¿e¼-Í-¤Û-¼Û-;Å-¤fÞm-ºHã¼-ºôG-M-mG-»¼-MÅ-xÛm-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝGü M-mG-mÅ-Mãm-Gbm-mÅ-fï-¶m-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-»Ûm-q-hP-ü Í-¼ÛÅ-Gô-¤±ôm-±ôP-zNå¼-‚ïh-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-Bôm-zXôh-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་བླ་ཆེན་བསྟན་དར་སྔགས་རམས་པའི་ཡང་སྲིད་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎