Í-¤Û-¼Û-;Å-¤±ô-ºôG-h¤G-Iâ-±ôP-ºIï¤Å-GmP-Mã¼-fï-¶m-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.12.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éô-zïm-¤VôG-GÛÅ-fï-¶m-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-mÅ-¤±ô-ºôG-h¤G-Iâ-zMh-±ôP-ºIï¤Å-GmP-MãºÛ-z;º-Fô¾-GmP-z-hï¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éô-zïm-¤VôG-GÛÅ-fï-¶m-¿Ëô-xôGÅ-¤±ô-DºÛ-IôP-Eï¼-;ºô-ÁñP-mP-»ôh-qºÛ-¤±ô-h¤G-dïm-GŸÛ-DP-hÝ-¤Û-¾ô-20 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-Ç+zÅ-GÅÞP-hômü hï-ÇS-xÛ-¾ô-1987 hP-1988 ¼Û¤-q-zŸÛm-fï-¶m-HÛÅ-Èô-¾ï×m-^Û-M¾-Dz-ˆÛÅ-z¸ô-Cæm-‚Å-qºÛ-¤±ô-ºôG-h¤G-Iâ-GZÛÅ-Zô-Oæz-fÞz-q-hP-»Ûm-mºP-Èô-¾×ïm-^Û-HÛ-Iâ-G¸ÛPÅ-z¸ô-¤Dm-HÛ-±ôP-¾Å-DP-hï¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-¤Û-fÞz-qºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-h;º-P¾-ºyh-q-ÅôGÅ-h;º-P¾-¼Û¤-q-¤P-qô-ŸÛG-ºyh-hï-¤f¼-z¸ô-IÐ-ÇKô-Mz-hGôÅ-fÞG-qºÛ-XïÅ-fï-¶m-xôGÅ-mÅ-z¸ô-IÐ-hï-mÅ-¤±ô-ºôG-h¤G-Iâ-GZÛÅ-¾Å-Zô-Oæz-fÞz-¤ïh-q-hPü Ç+zÅ-hï¼-M-mG-xôGÅ-mÅ-ˆP-Èô-¾×ïm-^Û-M¾-Dz-¾-M-mG-GÛ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-fôG-Gmôh-Bôm-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚Å-bï-fï-¶m-HÛÅ-h¤G-Iâ-Zô-Oæz-ˆÛ-¾Å-hôm-ºGôG-Aïm-z¸ôÅ-q-¤-¸h-¿ËG-q¼-hÝ-Èô-¾×ïm-^Û-M¾-Dz-mÅ-fï-¶m-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-Mã-xÛ¼-ºfïm-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-»ô-¼ôz-M¾-Dz-±ô¼-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-Çeï-fï-¶m-xôGÅ-mÅ-iG-qôºÛ-GhôP-¾ïm-‚-fÞz-qºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿km-qºÛ-Gô-¤±ôm-¤±ô-ºôG-h¤G-Iâ-¿e-zÞ-Zô-Oæz-fÞz-Mã¼-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-h;º-P¾-»ôh-q¼-zdïm-fï-¶m-HÛ-º±ô-GmÅ-hP-»¼-MÅ-ˆÛ-Mz-dïm-mÛ-xÛ-M¾-HÛ-±ôP-ºƒï¾-»Ûm-q-hP-hïºÛ-fôG-mÅ-fï-¶m-M¾-Dz-zdm-¿ËÛP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Vïh-hÝ-¤±ô-h¤G-GÛ-¾Å-hôm-PïÅ-q¼-hÝ-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-PïÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎