fï-¶m-HÛÅ-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-¾-¼ôGÅ-¼¤-Vïh-ˆÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-ºV¼-GŸÛ-¤P-hÝ-zbP-»ôh-ºhÝG


2007.12.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfï-¶m-HÛ-xÛ-ºƒï¾-¼ôGÅ-¼¤-ÇSôm-¯ÛÅ-hï-zŸÛm-M-mG-hP-fï-¶m-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-ºƒï¾-¾¤-ºfz-¯ôh-ˆÛ-G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-¤-hPÞ¾-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü hÝÅ-ÅP-fï-¶m-HÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-ºV¼-GŸÛºÛ-mP-xÛ-ºƒï¾-¼ôGÅ-¼¤-HÛ-¤-hPÞ¾-hï-zŸÛm-zM-V-¿S-®¤-ºw¼-zÇoôm-‚Å-»ôh-TÛP-ü hï-hG-G®ô-zô-fï-¶m-HÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-fôG-zïh-uôh-‚-Mã-»Ûm-q-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-fï-¶m-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü fï-¶m-HÛ-±z-bà-M-mG-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-bà-ŸÝGÅ-qºÛ-XïÅ-ü fï-¶m-hP-GŸÝP-ºƒï¾-ºƒï¾-¾¤-»ôh-qºÛ-»Þ¾-Iâ-h-¿eºÛ-V¼-ZÛ-ÁÝ-¯-IPÅ-ÁÛG-¾Å-¤ïh-q-hP-ü hï-hG-»P-¤P-Vï-z-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;-hP-ü ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-JÀÛP-ym-DÞ¾-HÛ-»Þ¾-Iâ-hP-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-hzÞ¾-qô-Á-bG-»Ûm-q¼-zdïm-ü fï-¶m-HÛÅ-»Þ¾-Iâ-hï-±ô-hP-ºƒï¾-¾¤-¤Þ-¤fÞh-GmÅ-fÞz-Mã¼-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-wôm-Vï-GbôP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ˆP-fï-¶m-hP-GŸÝP-ºƒï¾-ºƒï¾-¾¤-»ôh-qºÛ-hzÞ¾-qôºÛ-M¾-Dz-hï-±ô¼-¼ôGÅ-¼¤-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-mÅ-»Þ¾-Iâ-hï-hG-GÛÅ-fï-¶m-hP-ºƒï¾-¾¤-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-mÅ-M-mG-¼P-ZÛh-hP-GŸÝP-ºƒï¾-ºƒï¾-¾¤-z®ßGÅ-mÅ- h-z¼-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-GÅÞ¤-®¤-HÛÅ-fï-¶m-hP-GŸÝP-ºƒï¾-ºƒï¾-¾¤-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-q¼-zdïm-ü fï-¶m-xôGÅ-mÅ-¤-ºôPÅ-q¼-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-ºƒï¾-¾¤-»ôh-qºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-Æ-zdm-»ôP-Mã¼-ÇSôm-¯ÛÅ-ˆÛ-¤-hPÞ¾-¤P-hÝ-GbôP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü fï-¶m-HÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-GŸôm-q- Íïm-^ïm-¾Û- mÅ-xÛ-ºƒï¾-¼ôGÅ-hPÞ¾-hï-mÛ-fï-¶m-HÛ-zhï-ºWGÅ-Gmh-hôm-hP-Eh-¤ïh-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎