fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Gż-qÅ-M-mG-¤Z¤-¾¤-ÅïP-ŸÛ-ºIÛG-»ôP-z¸ô-¤ïh-¾ÞGÅ-ü


2008-03-26
Share

{}ü ühï-»P-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP- ÈàÅ-¤VôG-mÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-Gż-ÁôG-mÅ-zT¼-ºiÛ-hP-¾m-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-hï-¼ÛP-z;ôh-fôm-‚ãP-zºÛ-mP-DôP-GÛÅü ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-zºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-¤×-»ÛP-WâÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-z-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-V-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-DôP-¾-hôm-h¤-qºÛ-fôG-mÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-¤-¼ïhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-PôÅ-mÅ-ŸÛ-ºIÛG-¾¤-ÅïP-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-hï-®¤-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝG hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-DôP-GÛÅü zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-‚ãP-zºÛ-Aïm-HÛÅ-fï-¶m-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-q¼-»P-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-¤ïhü GP-»Ûm-¸ï¼-m- fï-¶m-¤Û-¤P-±ôÅ-M-mG-¾-DôP-Fô-ÇÀPÅ-MãºÛ-ºhôh-q-»ôh-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-ÈàÅ-¤VôG-mÅ-Zï-V¼-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-¾-Mz-Bô¼-GmP-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།