M-mG-GÛ-xôGÅ-ÅÞ-¤×-¾-¶Û-ºfïm-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-fï-¶m-HÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.12.24

{}ü üM-mG-GÛÅ-fï-¶m-hP-xÛ-ºƒï¾-»ôh-qºÛ-Íw-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤×-¾-¶Û-M-mG-GÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºfïm-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-fï-¶m-HÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG fï-¶m-HÛ-Gż-ÁôG-DG-GÛÅ- ¤×-¾-¶Û- »Þ¾-HÛ-„Àôm-Vïm-GZÛÅ-qï-TÛP-hÝ-GP-¤HôGÅ-zBôh-mÅ-hï¼-xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-ºƒï¾-¾¤-ºGô-º²âGÅ-GmP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-ŸÛG-¾-Å-dGÅ-ºGôh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG fï-¶m-HÛ-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ- w×Û-zÛ-»ï- »ÛÅ-G¾-ÆÛh-¤×-¾-¶Û-»Û-„Àôm-Vïm-GZÛÅ-qï-TÛP-hÝ-zBôh-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-hPôÅ-ºƒï¾-»Ûm-m-xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-xÛ-ºƒï¾-º²âGÅ-GmP-MãºÛ-¤Pôm-dGÅ-ÁÛG-»Ûm-ÆÛh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG »Ûm-mºP-DôP-GÛÅ-P-±ôÅ-hï-¿e¼-¤Û-»ôP-zºÛ-ºzh-z¯ôm-GP-»ôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-hP-fï-¶m-mP-»ôh-qºÛ- ¤×-¾-¶Û- »Þ¾-HÛ-GŸÝP-±z-q- fïm-Gô-¤-¾ô-»×- »ÛÅ-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï¼-ºHã¼-z-xÛm-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-¾ÞP-ºiïm-GmP-ºhÝG »P-fï-¶m-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-»ï×-»ÛÅ-fï-¶m-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-M-mG-GÛÅ- ¤×-¾-¶Û- »Þ¾-¾-hPÞ¾-wôm-Vï-vh-mÅ-»Þ¾-hï-hP-ºƒï¾-¾¤-º²âGÅ-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG Íw-¼Û-;ºÛ-JÀÛP-Vïm-hï-zŸÛm-M-mG-hP-fï-¶m-hz¼-xÛ-ºƒï¾-HÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¿kÛPÅ-V-ŸÛG-¾-Hã¼-»ôh-q-hP-xôGÅ-wm-±ßm-GZÛÅ-;Å-hPÞ¾-vôh-¾ïm-fôG-JÀÛP-Vïm-hïºÛ-»Þ¾-DG-hP-ºƒï¾-¾¤-º²âGÅ-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-Mãm-¤fÞh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎