M¾-uÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-mP-fï-¶m-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-Mã¼-M-mG-GÛÅ-ºGôG-Aïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2007.05.26

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-ÆÛh-GŸÝP-M¾-uÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-Mã¼-ºGôG-Aïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-fï-¶m-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- M¾-uÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-mP-fï-¶m-ŸÝGÅ-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hÝÅ-dG-bà-ºGôG-Bïm-‚ïh-zŸÛm-q¼-P-±ôÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-fï-¶m-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-TÛP- º²¤-JÀÛP-hÝh-ºIôºÛ-ºyôh-zÇeïm-OÛG-º²âGÅ-ŸïÅ-qºÛ-mP-xÛ-¾ô-1954 ¾ô¼-fï-¶m-±ôGÅ-¤Û¼-º²â¾-ŸÝGÅ-fÞz-»ôh-ˆP-xÛ-¾ô-1992 ¾ô¼-M-mG-OÛG-º²âGÅ-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û¼-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-ÇezÅ- hï-ÇSôm-hïz-zBï¾-¸Ûm-qºÛ-fï-¶m-¤Û-Åï¼-M¾-Dz-TïÅ-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºGG-q-zMz-q-¤-¸h- M-mG-GÛ-fï-¶m-ŸïÅ-¤ÛP-zNå¼-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q-¼ïh- fï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛÅ-ºhôh-¤ôÅ-¿e¼-M-mG-GÛ-fï-¶m-ŸïÅ-¤ÛP-zNå¼-‚-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-GÛ-¤ïh-ˆP-º²¤-JÀÛP-hÝh-ºIôºÛ-ºyôh-zÇeïm-OÛG-º²âGÅ-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-169 »ÛÅ-M-mG-¾-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-ÇezÅ- fï-¶m-±ôGÅ-DôPÅ-ÅÞ-¼P-GmÅ-»ôP-Vïh-M-mG-GÛ-fï-¶m-ŸïÅ-¤ÛP-zNå¼-‚-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-Íï-Áï-»ºÛ-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-hq¾-º‚ô¼-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-M-mG-GÛ-fï-¶m-ŸïÅ-hïz-zBï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-hÝh-ºIôºÛ-ºyôh-zÇeïm-OÛG-º²âGÅ-ŸïÅ-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-G®ô-zô-mÛ- z¸º-zTºÛ-¼ÛGÅ-¾-ºIô-z-¤Û¼-ºGôÅ-Ez-»ôP-Zïm-Vï-zºÛ-mh-¼ÛGÅ-ºGôG-fzÅ-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ཐུགས་ཚབས་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་མཉམ་གླེང་སློང་གནང་གི་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎