fï-¶m-HÛÅ-;ô-Åô-¶ô-¼P-hzP-¼P-z®m-fôz-GmP-z¼-z=ÛÅ-qºÛ-º±¤Å-ºyÛm-GmP-zü


2008-02-18
Share

{}ü üfï-¶m-HÛÅ- ;ô-Åô-¶ô- ¼P-hzP-¼P-z®m-fôz-GmP-z¼-z=ÛÅ-qºÛ-º±¤Å-ºyÛm-GmP-mÅ-M¾-uÛºÛ-fôG-¼P-fG-¼P-Vôh-ˆÛ-fôz-fP-ÆâP-BôzÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-¼P-fG-¼P-Vôh-mÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-»Þ¾-Åô-ÅôºÛ-¤-ºôP-¤hÝm-¾¤-fG-GTôh-hï-¤Û-¤P-GÛ-xG-¾-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG fï-¶m-HÛ-hI-»-M-mG-GÛÅ-hï-¾Å-¿kôG-Çeï- ;ô-Åô-¶ô- ¼P-hzP-¼P-z®m-fôz-q-hïÅ-»ô-¼ôz-ˆÛ- „˾-;m-Åï- ¤Pº-DÞ¾-mP-¸ÛP-V-»ôP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-¼ï-¤ôÅ-±ôGÅ-G®ô- Åô¾ô-¶ï-mÛ-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ^Û-¤Û-‡Û¼ÛW- ¼Þ-qï¾- »ÛÅ-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-»Þ¾-DG-¤P-Vï-zÅ- ;ô-Åô-¶ô- ¼P-hzP-¼P-z®m-hï-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG »ô-¼ôz-ˆÛ-M¾-Dz-G®ô-zôºÛ-IÅ-h‚Ûm-WÛ-hP-w¼m-ÅÛ- W¼-¤-mÛ- ÍÛ-=-¾Û-ÅôGÅ-ˆÛÅ-;ô-Åô-¶ôºÛ-¼P-hzP-¼P-z®m-hï-GP-¤HôGÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-Mã-¤-¸h-º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-DG-GŸm-±ôÅ-ˆP-hï-¿e¼-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- »Ûm-mºP-ÅÛ×-qïm-hP-źï-qï-¼ïÅÛ-»Þ¾-DG-GZÛÅ-ˆÛÅ-¼P-¼P-Åô-ÅôºÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-Dï-wm-¾-G¸ÛGÅ-Çeï- ;ô-Åô-¶ô-¼P-z®m-hï¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-Mã-DG-qôºÛ-¼P-zŸÛm-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïh- ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-;ô-Åô-¶ô-»Þ¾-hï-¼P-hzP-¼P-z®m-G®P-¤ºÛ-M¾-Dz-TÛG-VGÅ-Mã¼-V-Aïm-DG-±P-m-PôÅ-º²Ûm-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།