fï-¶m-GÝP-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-º²Ûm-Fm-Éâ-ºzm-¾-M¾-D-fôz-qºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-FÛ¤Å-fôG-mÅ-mÝÅ-¤ïh-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-ŸÝ-GbàGÅ-‚Å-q-hï¼-fï-¶m-HÛ-¤fô-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-mÅ-DÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-qü


2004-12-30
Share

{}ü üfï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GÝP-¤ÛP-bP-GÛÅ- ÆÛh-º²Ûm-Fm-Éâ-ºzm-¾-M¾-D-fôz-qºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-FÛ¤Å-fôG-mÅ-mÝÅ-¤ïh-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-ŸÝ-GbàGÅ-‚Å-q-hï¼- fï-¶m-HÛ-¤fô-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-mÅ-hï-¼ÛP-DÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- hï-»P-fï-¶m-HÛ-¤fô-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-GÛ-FÛ¤Å-hqôm- VïP-»-qÛP- GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-Hôh-GŸÛ¼-PôÅ-¾ïm-¤ïh-q-hP- Gmh-hôm-hïºÛ-fh-FÛ¤Å-GbàGÅ-‚ïh-q-qô-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qÅ- ºIô-ÅôP-±P-¤-ºW¾-hGôÅ-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG- »Ûm-m-»P-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qÅ- ZÛm-IPÅ-20mP-±ßh-¾-»P-zB¼-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-VôG-hzP-»ôh-q-¼ïh- ¤fô-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-hïºÛ-¤IÛm-±z-q- ¶ïm-»ºô-»ÞÍm- ¹-z-zhÝm-hP-xïh-;-¿ËG-¼ÛP-ŸÛz-ºWâG-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- ºôÅ-IPÅ-GÅÞ¤-ÇeôP-zhÝm-zM-®¤-Bôm-V-»ôh-q-FÛ¤Å-hqôm-¤VôG-GÛÅ-G¸ÛGÅ-»ôh-¼ÞP- ºôÅ-IPÅ-ZÝP-ÁÅ-hïÅ- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-Iâz-ºƒÅ-¾-ÁÝGÅ-Aïm-GP-»P-fïzÅ-Mã-¤Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- fï-¶m-HÛ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-FÛ¤Å-DP-GÛ-fG-GTôh-¾-zÇSGÅ-zXôh-GmP-ºhÝG- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-fï-¶m-mP-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIm-zÇkݼ-mP- fï-¶m-HÛ-¤P-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û-Fm-Éâ-ºzm-¤VôG-¾- DôP-GÛ-D-Gbh-hÝ-zŸïPÅ-q-GÝP-¤ÛP-bP-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û- ¾ÛÍïm-Vïa- ¾Å-ºôÅ-IPÅ-GÅÞ¤-FÛ-®¤-¤P-z-fôz-mÅ- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-M¾-D-fôz-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།