Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-±ôGÅ-VßP-GÛ-fG-Vôh-¾-fï-¶m-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qÅ-„Àô-w¤-‚ãP-zü


2007.12.12

{}ü üº²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ- 2008¾ôºÛ-qï-TÛP-hÝ-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-Vïm-¤ô-±ßGÅ-Ç+zÅ- zôh-qºÛ-¯ïh-ºIm-q-±ô-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-hÝ-ºWâGÅ-ˆÛ-¤ïh-q¼- fï-¶m-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qÅ-„Àô-w¤-GmP-ºhÝGü Íô-¾Û¤-qÛ;ÛÅ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-hP-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-¤-‚Å-qºÛ-M¾-Dz-¼ÛGÅ-¯ïh-ºIm-mP-º²â¾-VôG-GÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸGü M-¤ÛÅ-zôh-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-¤Pº-DÞ¾-ŸÛG-¾-¯ÛÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü ¼P-z®m-hôm-GZï¼-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-¼ÛGÅ-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü fï-¶m-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q- fï-¶m-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-=ºô-¤ïm-¾ÛÅ- fG-GTôh-hï-mÛ-Gô-dôGÅ-fÞz-PïÅ-ŸÛG-»Ûm-¼ÞP-hôm-hPôÅ- „Àô-Hôh-Bïh-GŸÛºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-q-hP.ü »P-DôP-GÛÅ-GÅÞPÅ-mü Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-hï-¤Û-±P-¤¼-ŸÛ-zºÛ-¾¤-mÅ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-vh-»G-hï-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü =ºô-¤ïm-¾ÛÅ-GÅÞP-mü º²¤-JÀÛP-GÛ-xôGÅ-GP-ż-»ôh-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-¾ô-XïÅ-¤ºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-zMãh-GbôP-GÛ-hÝÅ-±ôh-hP-ÇezÅ-zÇeàm-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-hq¾-ºz¼-zMãh-GbôP-ŸÛG-hÝÅ-GTÛG-¾-‚-MãºÛ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸGü hïºÛ-z¼-m- qï-TÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-i-MºÛ-fôG- fï-¶m-HÛÅ-¯ïh-ºIm-q-ºIm-zÇkݼ-mP-GbôP-VôG-Mã-hP-zôh-qÅ-‚ïh-VôG-GÛ-¤ïh-qºÛ-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-TÛGü fï-¶m-HÛ-¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-¾- M-mG-GÛ-fï-¶m-ŸïÅ-qºÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-1996GôP-ºIm-zÇkݼ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎