fï-¶m-¤Û-¤P-±ôÅ-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-‚ïh-Mã¼-ºhôh-¤ôÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG


2007.06.29

{}ü üG¾-ÆÛh-fï-¶m-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-¤ôºÛ-DôPÅ-ÅÞ-ÇÀïzÅ-q-»Ûm-±ï- ¤±ô-JÀÛP-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-±h-¤fôºÛ-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-vôh-Mã-»Ûm-ŸïÅ-qºÛ-DÅ-¾ïm-hï¼- fï-¶m-¤Û-¤P-w¾-Vï-zÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¤-¸h- M-mG-GÛ-V-ÁÅ-‚ïh-Mã¼-»P-ºhôh-¤ôÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1997 ¾ô¼-ÈôP-;ôP-ÍÛm-WÛºÛ-¾G-mÅ-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-¤Û-¾ô-zTß-ºDô¼-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-bï- ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-¼P-BôP-Å-DÞ¾-mP-¾G-¾ïm-zÇe¼-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-GTÛG-¾-¾¤-¾ÞGÅ-GZÛÅ-¸ï¼-zºÛ-GŸÝP-º²Ûm-¾¤-Æô¾-hï-hP- hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-n¤Å-hPôÅ-ÅÞ-ÈôP-;ôP-mP-¾G-zÇe¼-‚ïh-zTßG-GÛ-»ôh-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh- Zï-¾¤-fï-¶m-mP-¤Û-¤P-GÛ-zŤ-±ß¾-ºhÝ-¾ïm-‚Å-qºÛ-Iâz-ºƒÅ-Gž-zOGÅ-‚Å-qºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hï-ÇS- xÛ-¾ô- 1951 ¾ô¼-zôh-hP- hï-mÅ-xÛ-¾ô- 1981 ¾ô¼-fï-¶m-¾ºP-h-V-ÈôP-;ôP-¾-vôh-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-GTÛG-¾-¾¤-¾ÞGÅ-GZÛÅ-¸ï¼-z-¿ezÞºÛ-±h-¤fôºÛ-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-vôh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-mÅ- DÅ-¾ïm-hï-hG-zôh-mP-¾G-zÇe¼-¤-‚Å-q¼-zdïm- xÛ-¾ô- 1959 ¾ô¼-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-‚Å-qºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-¤f¼- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-hP-zôh-¤Û-ºzÞ¤-yG-GTÛG-®¤-z®m-‚ô¾-hÝ-H¼-hGôÅ-q-‚ãP-z-¤-¸h- zôh-¤Û-±ôÅ-hÝÅ-h-¿eºP-±h-¤fôºÛ-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ˆP- hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-D-»Å-hï-®¤-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¤-¸h- h-V-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-¼P-BôP-Å-DÞ¾-mP-hݺP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-n¤Å-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-Mã¼-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ- GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-hï-±ô¼-GŸÛ-¾-zŸG-qºÛ-fôG-mÅ-fï-¶m-¤Û-¤P-GÛÅ-ˆP-M¾-Dz-GTÛG-¾-¾¤-¾ÞGÅ-GZÛÅ-¸ï¼-z-hP-±h-¤fôºÛ-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-¸ï¼-zºÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-hï-hG-¾-»Ûh-¤VïÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎