fï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-hïz-zB¼-ƒÛÅ-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïh-GmP-GÛ-»ôh-qü


2007-07-22
Share

{}ü üfï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-Pô-zô-M-mG-hP-f-hh-»Ûm-qºÛ-n¤-q-¤±ôm-fzÅ-ÇÀh- ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-hïz-mP-mÅ- M-mG-GÛ-ºhÅ-qºÛ-M¾-¼zÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾ô-MãÅ-mP- »ôPÅ-IGÅ-PôÅ-º²Ûm-‚Å-qºÛ-M¾-zMãh-hP- Å-GmÅ- ¾G-¯¾-z¸ô-¼ÛG-ÅôGÅ-ˆÛ-¤ÛP-n¤Å-zbôm-bï- ÇÀôz-hïz-zB¼-ƒÛÅ-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïh-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ- wm-¾Þm-Fâm- HÛÅ-D-Å-GmÅ-±ß¾-¤hô¼-®¤-Gž-zOGÅ-GmP-Gž-¿e¼-m- fï-¶m-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-¤-»Ûm-qºÛ-Pô-zô-¤±ôm-xÛ¼-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-Fôh-¾-Gô-¤-dôGÅ-ˆÛ-½‰ôGÅ-º²ÛP-¤Û-»ôP-z-hP- fï-¶m-HÛ-Pô-zô-G-¼ï-»Ûm-q-Gž-qô-Çeôm-xÛ¼- M-mG-GÛ-¾ô-MãÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¤Û-ºôÅ-¤Û-º±¤Å-qºÛ-hrh-GŸÛºÛ-f-ljh-¤Û-ºi-z- 5000 ®¤- ÇÀôz-hïz-mP-mÅ-zbôm-bï-¤ïh-q-z¸ô-Mã-»Ûm-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mP-fôm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- ÇÀôz-hïz-ˆÛ-mP-hôm-ºHã¼-zTôÅ-GbôP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ- h-z¼-ÇÀôz-hïz-DG-mP-M-mG-M¾-»ôPÅ-¹ôÅ-G¼-ŸïÅ-ºDôh-»ôh-q-hï- ÇÀh-xÛm- M-mG-GÛ-¹ôÅ-G¼-ŸïÅ-hP- ¤ÛP- M¾-¼zÅ-ŸïÅ-q-hï-zŸÛm- M-mG-GÛ-¤ÛP-M¾-¼zÅ-hP- M¾-Dz-ºhÛºÛ-M¾-¼zÅ-mP-GÛ-¾ô-MãÅ-¿km-qºÛ-¤Û-ÇoºÛ-±z-bà- M-mG-GÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-mP-GÛ-¤Û-Ço-ŸïÅ-q¼-ºHã¼-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-fï-¶m-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-fôm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï-mÛ-xÛ-±ß¾-HÛ-fôG-mÅ-fï-¶m-HÛÅ-¼P-z®m-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-hï- hôm-hPôÅ-fôG-GÅP-zºÛ-fzÅ-‚ãÅ-ÁÛG-¼ïh-TïÅ-hP- ¤Û-¤P-GÛ-zŤ-„ÀôºÛ-fôG-zbP-º²Ûm-‚Å-fôG M-mG-GÛ-M¾-¼zÅ-hP- ¼ÛG-GŸÝP-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-©P-GŸÛ¼-ºEôG-zÁh-‚Å-q-¼ïh-TïÅ- Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û- ¤×-»ÛP-WâÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།