fï-¶m-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-Oôm-¤ï-fï-¶m-zMãh-ºEï¼-zTßG-fzÅ-GmP-Mãü


2007.05.24

{}ü üfï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q¼-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-fôz-‚ãP-z-»Ûm-m- xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-Oôm-¤ï-hï-fï-¶m-zMãh-M-mG-mP-ºEï¼-hÝ-zTßG-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP- fï-¶m-HÛ-;ï-Íï¤-=Û-ŸïÅ-qºÛ-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qÅ-GÅÞP-zŸGü ¹-z-ÇSôm-¤-GŸÝP-º²Ûm-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ƒm-ÁÝ-zÛm-¤VôG-GÛÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-Oôm-¤ï-hï-zŸÛm-M-mG-bà-fï-¶m-zMãh-ºEï¼-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-¤ïh-ÇezÅ- hï-¼ÛP-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qÅ-G¾-ÆÛh-¾ô-XïÅ-¤ºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP- ÆÛh-º²Ûm-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Ç+zÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºôÅ-¤Û¼-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-fôz-‚ãP-z-»Ûm-m- M-mG-GÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-z-zŸÛm Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-Oôm-¤ï-hï-fï-¶m-zMãh-M-mG-mP-ºEï¼-hÝ-zTßG-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸGü ÆÛh-º²Ûm-ƒm-ÁÝ-zÛm-¤VôG-GÛÅ-G¾-ÆÛh-Íô-¾Û¤-qÛG-Oôm-¤ï-hï-fï-¶m-zMãh-ºEï¼-z-»Ûm-m- hïÅ-fï-¶m-mÛ-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-ÇezÅ- ¤ôÅ-¤fÞm-GmP-fzÅ-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-fï-¶m-HÛ-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh- =P-TßP-GÝP- GÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Oôm-¤ï-ºEï¼-xôGÅ-fh-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-Mã¼-hGG-V-GP-»P-GmP-¤ïh-ÇezÅ- P-±ôÅ-M-mG-mP-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-hïºÛ-Oôm-¤ï-fï-¶m-mP-ÇÀïzÅ-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-GP-»ôP-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎