fï-¶m-HÛ-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-HÛ-IôÅ-GŸÛ¼-IôÅ-fG-‚ãP-»ôh-ºhÝG


2006-12-29
Share

{}ü üxÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ôºÛ-fï-¶m-HÛ-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-D-ÇSôm-HÛ-IôÅ-GŸÛ¼-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-mP-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-mÅ-IôÅ-fG-‚ãP-»ôh-ºhÝG- xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ôºÛ-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-D-ÇSôm-HÛ-IôÅ-GŸÛ-º¤- G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-M¾-ÆâP-fôG-¤-¯-z®ßGÅ-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-ÆÛh-WâÅ-ºV¼-¸Ûm-ŸïÅ-q-hï-zŸÛm-fï-¶m-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-q-hP-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-q-fÞm-¤ôP-fôG-mÅ-zbôm-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ±ïÅ-29ZÛm-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-mP-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ˆÛ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ôºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-D-ÇSôm-HÛ-IôÅ-GŸÛºÛ-fôG-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-¤ôÅ-¤fÞm-»ôh-¤Ûm-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-mÅ-ü ¤ôÅ-¤fÞm-‚ïh-¤Dm-¤P-z-‚ãP-mÅ-IôÅ-GŸÛ-hï¼-IôÅ-fG-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü IôÅ-GŸÛ-hïºÛ-fôG-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-ºHã¼-zbôm-¤Dm-±ôGÅ-q-¤ïh-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¾ÛºÛ-¶ºô- hP- ;ºô-TÛP-Åôºô-¤ïºÛ-ü hï-zŸÛm-VÛP-¤ÛP-bP-ŸïÅ-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôGÅ-q-hP-qôºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-ºHã¼-ÁÝGÅ-Vï-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü hï-ÇSôm-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-q-hP-VÛP-¤ÛP-bP-±ôGÅ-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤Z¤-ºƒï¾-fôG-mÅ-fï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ˆÛ-IôÅ-GŸÛ-DG-¾-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-¹-z-GZÛÅ-ˆÛ-GôP-ü Í-¼ÛºÛ-mP-»ôh-qºÛ-fï-¶m-HÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ˆÛ-IôÅ-GŸÛ-hïºÛ-fôG-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-mP-¤Û-ÅÞÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Ûm-fh-Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-Gž-qô-¿e-Mã-»Ûm-q-hP-ü h-¾ô-¾ô-¤WâG-GôP-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ˆÛ-IôÅ-GŸÛ¼-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-IôÅ-fG-GTôh-hGôÅ-qºÛ-n¤-ºHã¼-¤FïGÅ-qô-zÇeïm-GmP-zºÛ-XïÅ-ü h-¼ïÅ-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qÅ-hï-ÇSôm-HÛ-¾PÅ-xôGÅ-¾-ºHã¼-z-zbP-mÅ-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ˆÛ-IôÅ-GŸÛ-hïºÛ-fôG-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-q-hP-¤Z¤-¾Å-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།