fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û-GZÛÅ-mÅ-xÛºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-bà-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-ºV¼ü


2007.06.25

{}ü üºV¼-¾ôºÛ-2008 HÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIm-¯ôh-hP-ºƒï¾- fï-¶m-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-q-hP- xôGÅ-ºG¾-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-GZÛÅ-mÅ- xÛºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-hP-ºƒï¾-z-z®ßGÅ-fÞz-ˆÛ-»ôh-qºÛ-n¤-q-¤±ôm-hôm- xÛ-xôGÅ-¾-GP-fÞz-ˆÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û- Ç+Ý-ŸzÅ- w×ï-¼ïP-ÅÛ- h-¼ïÅ-¹-z-ºhÛºÛ-mP- ZÛ-ÈôP-¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-z¼-wïzÅ-»ôh-q-hP- DôP-ºV¼-¹ºÛ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-Í-¼Û¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¾-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-¤±ßPÅ-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤ÛP-bP-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û- ¤×-»ÛP-Tô- h-¼ïÅ-¹-z-ºhÛºÛ-mP- M-G¼-hP-ÅÛ×P-G-q×ô¼-»Þ¾-GZÛÅ-¾-Vïh-wïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-fºï-qï-M¾-»ôPÅ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-ÇÀôz-hqôm-¤DÅ-hzP- W×ï-¼ô¤-;Û-=ÛP- GÛÅ-GÅÞPÅ-m- ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-GZÛÅ-ˆÛ-xÛ-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-Vï-DG-¾-zBPÅ-qºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-HÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hï- ¼P-ZÛh-º²¤-JÀÛP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hzÞ-FÛh-DG-hP-¤W¾-ºyh-fÞz-ˆÛ-»ôh-q-hP- ¼P-GÛ-M¾-Dz-ˆÛ-Pô-zô- M¾-uÛºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-fôG- ¤±ôm-fÞz-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Z¤Å-¥ôP-»ôh-Ç+ô¼-HÛ-n¤-q-hï-fï-¶m-HÛ-ºôÅ-ºwïm-¤P-±ôGÅ-¾-Pô-vôh-‚-fzÅ-ÁÛG-»Ûm-q-G¸ÛGÅ-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎