fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-‚-hGº-ŸÛG-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-qü


2005-09-22
Share

{}ü üD-Å-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fm-ÁÝ-„Ëïm-¤VôG-¾-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤Å-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-‚-hGº-ŸÛG-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q-hP- xÛ-iô-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼- ¤×-»-¤×Û- mP-DÞ¾-hï¼-GmÅ-qºÛ-fï-¶m-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-DôP-GÛÅ-GÅÞP-zÁh-TÛG-GmP-zºÛ-mP- fï-¶m-hP-M-mG-GZÛÅ-ŸÛ-zhï-¤Z¤-GmÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºhôh-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸG hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-¼ï-ºhÝm-GmP-z-hï-±ô-ÁïÅ-ˆÛ-»ôh-¾- fï-¶m-hP-M-mG-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-zB¼-hÝ-GmP-fÞz-q-»Ûm-m- hïÅ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-ŸÛ-zhï¼-wm-fôGÅ-»ôP-GÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸG ÆÛh-º²Ûm-Fïm-ÁÝ-„Ëïm-¤VôG-GÛÅ- M-mG-mP-¤P-G®ô-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-zz-»G-qô-»ôP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-¾- hï-zŸÛm-¤±ô-DG-GZÛÅ-ŸÛ-zhï-¤Z¤-GmÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»P-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།