Ç+Ý-ŸzÅ-wï-¼ïRK-ÉÛ-mÅ-Èà-TÛm-bºô-fºï-¶m-hÝ-Ghm-ŸÝ-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-ºhÝG


2008-02-18
Share

{}ü üfºï-¶m-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-mÅ-G¾-ÆÛh-DôP-¹-z-XïÅ-¤-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-m- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-fºï-¶m-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-Ghm-ŸÝ-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-ºhÝGüü GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-fôm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ- wï-¼ïRK-ÉÛ- ¿Ëô-Á¼-HÛ-;Ûm-¤ïm-¤±ô-JÀÛP-hÝ-zBôh-Ç+zÅ- G¾-ÆÛh-P-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-z-»Ûm-m- PÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-fºï-¶m-hP-Å-DÞ¾-ºhÛ¼-IôÅ-¤ô¾-Vïh-Ghm-ŸÝ-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-h-z¼-GmP-¥ôP-¤ïh-qºÛ-Gb¤-zÁh-GmP-»ôh-ºhÝG »P-DôP-GÛÅ-¤±ô-D-wm-±ßm-hz¼-¤Û-¤fÞm-Aïm-WÛ-»ôh-zBå¼-ºWôG-GÛÅ-ºƒï¾-¾¤-zB¼-GÅôºÛ-fôG-mÅ-ÇÀh-xÛm-Vh-mÅ-fºï-¶m-hP-;Ûm-¤m-¤±ô-JÀÛP-ŸÛ-zhï-¿eï-GmÅ-ÁÛG-bà-ºHã¼-Mã¼-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hz¼-fºï-¶m-HÛÅ-M-mG-GTÛG-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-PôÅ-¾ïm-hGôÅ-qºÛ-V-Aïm-Çeôm-q-hï¼-h-¿eºÛ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-h-z¼-DÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-q-¼ïh- xôGÅ-ºG¾-Gô-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GTÛG-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-z-hP-£GÅ-fºï-¶m-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤ÛP- M-mG-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-TïÅ-ºzôh-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-Çeôm-»ôh-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།