fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤ÛºÛ-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-¤Û-Ço-zŸÛ-qôºÛ-hz¼-zIô-JÀïP-GmP-ºhÝG


2007.04.14

{}ü üfï-¶m-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤ÛºÛ-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-¤Û-Ço-zŸÛ-qôºÛ-hz¼-±ôGÅ-qºÛ-mP-¯ôh-JÀïP-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-GmP-»ôh-q-hP-ü GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤ÛºÛ-ºIm-¯ôh-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-q-¾ÞºÞ-ÁÝGÅ-¾m-hP-ü ÆÛh-„Àôm-ÅÞºÞ-Fm-FP-ü ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-Áh-IP-hÛP-hP-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-»ºÞ-ÁÛÅ-DÞm-zTÅ-»Ûm-q-hP-ü DôP-n¤-q-zŸÛºÛ-mP-mÅ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-ºhï¤Å-fôm-‚-Mã-»Ûm-q-hP-ü h-¼ïÅ-ˆÛ-¯ôh-JÀïP-hï-zŸÛm-hï-ÇSôm-hP-ºi-z¼-z½‰m-ºyÛm-fôG-fh-;¼-¤P-±ôGÅ-Fôh-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü ¯ôh-JÀïP-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-DôP-n¤-q-zŸÛ-qôÅ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-fï-¶m-HÛ-¤hÝm-¾¤-fG-GTôh-IôÅ-GŸÛºÛ-fôG-¼P-ZÛh-Åô-ÅôºÛ-ºhôh-±ß¾-zbôm-GmP-»ôh-q-hP-ü DôP-zŸÛ-qôÅ-hïP-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-q-hï¼-GhôP-¾ïm-‚-hGôÅ-q-hP-ü fï-¶m-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-fï-¶m-ŸÛG-¤Ûm-qºÛ-zŤ-±ß¾-GTÛG-¤±ßPÅ-‚ãP-»ôh-qºÛ-D¼-ü ±ôGÅ-qºÛ-mP-wm-±ßm-ºV¤-¤fÞm-‚-Mã-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-q-¯ôh-JÀïP-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-±P-¤Å-GTÛGÅ-¤±ßPÅ-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎