fï-¶m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-w×ï-¼ïP-ÅÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-zü


2007.05.07

{}ü üfï-¶m-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-fôm-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- w×ï-¼ïP-ÅÛ- ¤VôG-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-»ôh-q-¼ïh- h¤PÅ-G®ô-»¼-fôm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ˆÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤-ZÛm-GmP-Ç+zÅ-hï-ÇSôm-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-¼ï-z-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-h¿eºÛ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-fôG- ÅÞ-®ïP-=P- ¤VôG-¾-ºôÅ-ÁôG-¤P-z-fôz-¤ïh-ÇezÅ-DôP-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÛ- ¾-ºôÅ-ÁôG-zM-V-IPÅ- 45 fôz-»ôh-q-hP-h¿eºÛ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-fôG-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÛ- ¾-ºôÅ-ÁôG-zM-V-IPÅ- 33 fôz-»ôhq-¼ïh- ÆÛh-º²Ûm-im-ÁÝ-Ç~m-¤VôG-GÛÅ-M-mG-hP-±ôP-ºƒï¾-hP-¤-¯-º²âGÅ-xôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-h¤-hÝ-zbP-mÅ-¤f¼-fï-¶m-HÛ-»Þ¾-hï-¼P-hzP-¼P-z®m-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÛG-º²Ûm-»P-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- ÅÛ- ¤VôG-GÛÅ-M-mG-hP-±ôP-ºƒï¾-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-¸z-bà-GbP-mÅ-xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-HÛ-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-¸z-bà-GbôP-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÛG-¸Ûm-»ôh-q-¼ïh- Ç+Ý-ŸzÅ-ÅÛ-¤VôG-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-xG-¾Å-hï-xÛ-¾ô- 2005 mÅ-xÛ-¾ô- 2006 hz¼-¾ô-Pô-GTÛG-¼ÛP-GmP-»ôh-q-hP-DôP-GÛ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-D-Gbh-hï-GôP-¤Ûm-bP-±ôGÅ-qºÛ- ¤×-ÍÛP-Tô- VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎