fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-¾-¿+ôG-¸ºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-hï¼-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-GhôP-¾ïm-‚-Mãü


2006-11-08
Share

{}ü üz¼-¾¤-ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éô-„Ëïm-hP-DôP-GÛ-¿U¤-¾-¿+ôG-Pm-¾ïm-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-q-hï¼-fï-¶m-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-º²Ûm-¾-Mz-Bô¼-HÛÅ-GhôP-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü fï-¶m-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-fïPÅ-hP-qô-VïÅ-¤fôºÛ-¼Û¤-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û- ¾×Ûm- ŸÝ-zÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞP-hômü GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-ZÛ-ÁݺÛ-¾ô-MãÅ-mP-ÆÛh-º²Ûm-¾-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-mG-ZïÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-q¼-h;º-P¾-hï-hG-GhôP-¾ïm-‚-Mã-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-GmÅ-h‚ãPÅ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-zŸÛm-q¼-¤fº-TÛG-bà-Pô-Lô¾-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q¼-¼ïhü hï-»P-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-±ôÅ-ÆÛh-º²Ûm-GmÅ-h‚ãPÅ-GbôP-Mã¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-fïPÅ-GZÛÅ-Çtï¾-¸Ûm-»P-fï-¶m-HÛ-OÛG-Æô¾-¿e¼-ÆÛh-º²Ûm-GmÅ-h‚ãPÅ-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-h¤PÅ-Fôh-hÝ-Gž-zOGÅ-¤-‚Å-GôP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-zM-V-GÅÞ¤-V-GZÛÅ-ˆÛÅ-Mz-Bô¼-fôz-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-ˆP-hï-¿e¼-fôz-¤ïh-q-hPü h-hÝP-»P-DôP-±ôÅ-fïPÅ-GÅÞ¤-q-ŸÛG-‚-ÆÛh-q-hP-hï-»P-G¾-ÆÛh-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-Mz-Bô¼-¤-GmP-z-»Ûm-±ï-hï-»P-¾¤-¿ËôP-»ôP-Mã-¤Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།