fï-¶m-mÅ-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-z¼-ºƒï¾-¾¤-Mãm-GmÅ-»G-qô-fÞz-MãºÛ-»Ûh-VïÅ-»ôh-qü


2007.05.23

{}ü üfï-¶m-HÛ-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-ºhÛ-¾ô-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-fÞz-fzÅ-ºzh-z¯ôm-¾-fï-¶m-HÛ-¤fÞm-xôGÅ-ÅÛ-qm-HÛ-Ç+h-»ÛG-zïh-uôh-GbôP-¤Dm-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ-Mz-Bô¼-‚Å-¤ïh-ˆP-fï-¶m-hP-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-IâºÛ-z¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-ºƒï¾-¾¤-Mãm-GmÅ-»G-qô-fÞz-MãºÛ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-fï-¶m-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-W×ï¤-ÅÛ-ÈôP-hP-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-mP-»ôh-qºÛ-fï-¶m-HÛ-xÛ-ºƒï¾-Ç+Ý-±z-n¤Å-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-»Þ¾-Iâ-hï-hG-GÛÅ-fï-¶m-fôG-º²Ûm-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-Ç+ô¼-z;º-zÇkݼ-GmP-MãºÛ-ÇS-mÝz-bà-fï-¶m-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ^ï-¶Û^Û-¶P- »ÛÅ-fï-¶m-hP-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-IâºÛ-z¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-Ç+ô¼-±ôh-hqG-GÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-14 ZÛm-ÅÞh-ÅÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶-hÝ-±ôGÅ-qºÛ-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-¾ô-ºDô¼-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-fï-¶m-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-ˆÛ-IÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-VôG-¤Ûm-±ôGÅ-¤Û-»Þ¾-DG-±ôÅ-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-qºÛ-Ç+zÅ-M-mG-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-148 hP-fï-¶m-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-17 ¾Å-‚ãP-¤ïh-q-TÛPü ¿ËG-q¼-hÝ-fï-¶m-HÛ-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-¿Ëô-Í-wï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ- mÛ-D-¼-GÝ-¶- hP- q×ï-m-¤- GZÛÅ-ˆÛÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-ŸÝGÅ-¤ïh-q-hPü ;ôÅÛ-=-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-fï-¶m-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ¶P- »ÛÅ- mÛ-D-¼-GÝ-¶- hP- q×ï-m-¤- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-¤-‚Å-qºÛ-Mã-Aïm-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-;ôÅÛ-=-¼Û-;-»ÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qºÛ-‚-uôh-¾-„Àô-w¤-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎