fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-M¾-±ôGÅ-mP-º²â¾-Mã¼-Mz-Bô¼-fôz-Vïh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-qü


2007.10.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- Im-ŸÝ»Û-qm-¤VôG-mÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-GÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ- fï-¶m-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-Mã¼-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Mz-Bô¼-fôz-Mã¼-»Ûh-VïÅ-zdm-qô-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝG fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-PôÅ-mÅ- fï-¶m-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-mP-h-¿eºÛ-M-mG-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-TïÅ-qºÛ-¤ÛP-GÛ-fôG-mÅ-¤Ûm-q¼- fï-¶m-ŸïÅ-qºÛ-¤ÛP-GÛ-fôG-mÅ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-hGôÅ-q-GÅÞPÅ-zŸÛm-»ôh-TÛP- hï¼-Mz-Bô¼-º‚ãP-fzÅ-Vïh- ZÛm-IPÅ- 11 ¼ÛP- ;Û-¾ô-¤Û-‡¼- 1200 ®¤-HÛ-MP-fG-Vôh-qºÛ-Å-DÞ¾-ºi-¤Ûm-HÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-Oôm-¤ïºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-ºGô-z®ßGÅ-¸Ûm-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-º²Ûm- Im-ŸÝ»Û-qm-¤VôG-GÛÅ- fï-¶m-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼- ;ºÞ-ÁÝP-GÛ-½ÀâP-ºyÛm-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-GÛ-fôG- G¾-bï-PÅ-fï-¶m-¼P-ZÛh-ˆÛ-¤ÛP-GÛ-fôG-mÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-»ôP-Mã¼-ŸzÅ-xÛ-ŸÝ-¤-fÞz-m- PºÛ-PôÅ-mÅ-¾Å-ºGm-¤-ºIâz-q-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG fï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-ˆP- @P-ºDô¼-zÇ+ô¼-Bôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-fôG-mÅ- fï-¶m-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-hGôÅ-MãºÛ-iÛ¾-zOGÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-m-»P- Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ- M-mG-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-TïÅ-qºÛ-¤ÛP-GÛ-fôG-mÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-‚ïh-hGôÅ-q-zXôh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎