fï-¶m-mÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-fzÅ-GmP-ºV¼ü


2007.06.20

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-WÛ-¿e¼-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-fï-¶m-HÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-fï-¶m-hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-Mã¼-¼ÛP-¤ÛP-h¤PÅ-Fôh-mÅ-Mz-zBô¼-fôz-Vïh-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ÁôG-zÇkÝ-¾ïm-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-q-hP-VzÅ-TÛG-fï-¶m-HÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-fï-¶m-hï-zŸÛm-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mP-º²â¾-zŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ÁôG-zÇkÝ-¾ïm-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¾ÞGÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôm-Ç~m-¤VôG-GÛÅ-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-¹-z-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-ÇS-xÛ-¾ô-1971¾ô¼-fï-¶m-hï-zŸÛm-M-mG-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-z-¼ïh- fï-¶m-HÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-hGôÅ-»Å-hï-fï-¶m-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-¤IÛm-GTÛG-zŤ-±ß¾-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-hP- fï-¶m-hï-zŸÛm-¤P-G®ôºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-P-±ôÅ-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾-GÝÅ-z;ݼ-ŸÝ-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-fï-¶m-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ^ï-¶Û^Û-¶P- »ÛÅ-Íñ-Íïw×-qÛ-Gż-ºGôh-q¼-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-¤P-G®ô-»¼-fôm-±ôGÅ-Gô-OÛG-‚Å-bï-¼ÛP-¤Ûm-fï-¶m-HÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-fï-¶m-hï-zŸÛm-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-MãºÛ-fôG-fï-¶m-HÛ-¤Û-¤P-ºzÞ¤-8 »ÛÅ-¤±m-dGÅ-zÇkÝ-¼Þz-GmP-ºV¼-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎