fï-¶m-GŸÝP-mÅ-M-mG-GÛ-h¤G-hôm-ºGݾ-zBôh-¾-hô-ÇoP-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-ü


2008-02-19
Share

{}ü ü¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-‚-Mã-»Ûm-q-hP- fï-¶m-GŸÝP-xôGÅ-mÅ- M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôºÛ-h¤G-hôm-ºGݾ-zBôh-¾-hô-ÇoP-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q- fï-¶m-zhï-ÆâP-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ¾Þ-VÛP-¶ï»ÛÅ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG DôP-GÛÅ- M-mG-h¤¼-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-mP-GÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-hÝÅ-±ôh-Ç+zÅ-¤±ô-ÇKG-w-¼ô¾-hÝ-h¤G-hqÞP-z;ôh-GÁô¤-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-fh- fï-¶m-HÛ-¼Û¤-q-ºi-¤Ûm-HÛ-h¤G-hôm-±m-qºÛ-fôG-mÅ-ŸÛz-dôG-mm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-TïÅ-hP- Mãm-¿km-¤Ûm-qºÛ-ºGݾ-zBôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-±ï- M¾-Dz-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-Vïh- fï-¶m-HÛ-PôÅ-mÅ-Zïm-ºGôG-GÛ-¾Å-hôm-ºy¾-¤¼-Çtï¾-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG »Ûm-m-»P- fï-¶m-HÛ-zhï-ÆâP-¿Ëm-DP-GÛÅ- Zï-zºÛ-V¼-M-mG-mP-hGÝm-hÝÅ-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-È-TP-º±ßz-qô-zÇeïm-Çeï- M-mG-hzÞÅ-xôGÅ-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-Gôh-VGÅ-Vïm-qô-‚ãP-zºÛ-Aïm-HÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤±ô-ÇKG-w-¼ô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-zTÛP-ºIô¾-h¤G-GÛ-h¤G-¤Û-ºzô¼-Vïm-ŸÛG-Zïm-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-Vïh-ºzôh-ÇKÝG-‚Å-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-m-»P- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Þ-ºfÞh-fï-¶m-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-IPÅ- 1300 ¿ËG-h¤ÛGÅ-z®ßGÅ-‚Å-Çeï-zŸG-q-ÅôGÅ- h¤G-hôm-M-Bïh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-ºfÞh-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-»P-Gž-zÁh-‚Å-ºhÝG xÛ-¾ô- 1996 ¾ô¼-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ- fï-¶m-HÛ-ºôÅ-zÇkÝ-z-±ô¼-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-‚ïh-Vïh- ¤±ô-ÇKG-w-¼ô¾-hÝ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-z¿e-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།