fºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-qÅ-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-fôG-ºHã¼-¿kôG-GbôP-ºV¼ü


2007-03-29
Share

{}ü üfºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-q-¿U¤-¾ÞºÞ-ÁÝ-¾m-G¾-ÆÛh-DôP-fºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-±ï-ü M-mG-hP-fºï-¶m-hz¼-HÛ-²-iG-GÛ-ºƒï¾-¾¤-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-wô-¤ô-ºi-¤Z¤-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fºï-¶m-fôG-iG-ÁÝGÅ-zïh-uôh-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-fºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-q-¿U¤-¾ÞºÞ-ÁÝ-¾m-HÛÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-GÅÞP-z¼- DôP-GÛÅ-wô-¤ô-ºi-¤Z¤-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-ºôG-wm-±ßm-GÝÅ-ŸzÅ-hP-¤Z¤-¾Å- z¯ï-GhÝP-ÅôGÅ-»-¼zÅ-z¸P-uôh-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-mÅ-M-mG-hP-fºï-¶m-hz¼-HÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï¼-ºHã¼-¿kôG-GbôP-fzÅ-¾Å-ü D-Gbh-hP-ºIm-¯ôh-ˆÛ-fzÅ-¾¤-º²Ûm-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-hP-ü ¿U¤-¾ÞºÞ-ÁÝ-¾m-HÛÅ-wô-¤ô-ºi-¤Z¤-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-zŤ-±ß¾-hï-mÛ-wm-±ßm-ºIm-¯ôh-hP-»P-m-GTÛG-GÛÅ-GŸm-ŸÛG-¾-hzP-º²Ûm-‚ïh-»Å-¤Ûm-q¼-zdïm-M-mG-hP-fºï-¶m-HÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-MãºÛ-Vïh-ÆÛh-WâÅ-hï-¿e¼-¾G-zÇe¼-‚-MãºÛ-zŤ-±ß¾-zTPÅ-GmP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-hP-ºƒï¾- DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m-ü M-mG-hP-fºï-¶m-HÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-wm-±ßm-fÞG-ºyh-GmP-bï-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-n¤-qºÛ-ºôG-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-GmÅ-zÇk-qºÛ-h;º-mh-Åï¾-fzÅ-‚-Mã-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-q¼-zdïm-DôP-GÛÅ-hï-¿e¼-GmP-MãºÛ-zŤ-ŸÛz-»ôh-q-GÅÞP-zŸG fºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-q-¿U¤-¾ÞºÞ-ÁÝ-¾m-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-fºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-fºï-¶m-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û-zŸÛ-»ôh-qºÛ-mP-mÅ-GTÛG-»Ûm-q-hP-ü ¼ÛP-¤Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qÅ-DôP-zŸÛ-qôºÛ-mP-mÅ-GTÛG-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û¼-ºhï¤Å-Oæz-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།