fï-¶m-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-JËï¼ï-m-^-»Þ¾-IâºÛ-mP-»ôh-qºÛ-fï-¶m-GŸÝP-±z-q-xÛ¼-¾ôG-‚-hGôÅ-qºÛ-z;º-Ez-GmP-»ôh-q-¼ïhü


2004-12-29
Share

{}ü ühï-»P-fï-¶m-hz¼-¾-xÛ-ºƒï¾-HÛ-ºƒï¾-¾¤-»ôh-qºÛ-JËï¼ï-m-^- »Þ¾-IâºÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-fï-¶m-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¤±¤Å-ºWôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-hz¼-ºƒï¾-¾¤-Gż-º²âGÅ-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-Gž-Çeôm-GmP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-JËï¼ï-m-^- mP-»ôh-qºÛ-fï-¶m-HÛ-GŸÝP-±z-xÛ¼-¾ôG-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-q-hP-VzÅ-TÛG- ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-mP-»Þ¾-Iâ-hï-hP-fï-¶m-hz¼-bà-‚ãP-zºÛ-ºƒï¾-¾¤-h-V-¤ïh-q-ºHã¼-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü JËï¼ï-m-^-ÆÛh-„Àôm-»ÛÅ-M-mG-hz¼-ºƒï¾-¾¤-GmP-MãºÛ-z;º-¤ô¾-hï-mÛ-D-ÇSôm-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-DôP-hP-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-¾-¤W¾-º²ô¤Å-IôÅ-¤ô¾-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-fï-¶m-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-PôÅ-º²Ûm-‚-MãºÛ-±z-bà-M-mG-PôÅ-º²Ûm-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-±ß¾-ÁÝGÅ-Vï-GÅÞP-»ôh-q-¤-¸hü M-mG-xôGÅ-mÅ-JËï¼ï-m-^- mP-½ÀâP-º±ßz-Gôh-VGÅ-ºôG-DP-q-zM-V-hGÝ-zTß-¿ËG-Gbô¼-Bôm-xÛm-q-n¤Å-º²âGÅ-Cæm-‚-Mã¼-hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-fï-¶m-xôGÅ-mÅ-hï-ÇSôm-mÅ-JËï¼ï-m-^-»Þ¾-Iâ-¿e-zÞ-ºƒï¾-¾¤-Mãm-ºEôPÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-‚Å-bï-M-mG-¿Ëm-hÝ-hq¾-º‚ô¼-ºIm-¯ôh-GmP-Mã-¤Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-hPü h-¼ïÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-GŸÝP-±z-q-xÛ¼-¾ôG-‚ïh-hGôÅ-q-hP-JËï¼ï-m-^-hP-fï-¶m-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-n¤Å-ljm-ÅïP-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-¾ÞGÅ-fï-¶m-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-GÅÞP-ôh-q-hPü xÛÅ-‚ãP-fï-¶m-xôGÅ-mÅ-JËï¼ï-m-^-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-Gż-q-hï¼-dôGÅ-ŸÛz-mm-bm-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།