fï-¶m-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-»ôh-qü


2006-11-13
Share

{}ü üfï-¶m-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û- 2 ÆÛh-º²Ûm-im-ÁÝ-Ç~m-HÛ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÆâPÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-JÀô-zÞ¼-hÝ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ¾Ûm-Fô-Éâºï- »ÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-fï-¶m-¤Û-¤P-GÛÅ-¾ô-¤P-¼ÛP-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qÅ-»Þ¾-mP-¤P-G®ô-hP-zTôÅ-zNå¼-GmP-zºÛ-¼ï-z-hP-»Ûh-VïÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-hïP-Ç+zÅ-fï-¶m-¤Û-¤P-GÛ-»Ûh-VïÅ-hï-¤ïh-q-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG DôP-GÛÅ-PôÅ-¼P-hP-Ç+Ý-ŸzÅ- ¾Û-¶ïm-FôP- GZÛÅ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-‚ïh-ˆÛ-»Ûm- PôÅ-GZÛÅ-ˆÛÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-hÝÅ-»Þm-V-±P-Ç+P-¤-fÞz-q-hï¼-PôÅ-GZÛÅ-¾-Mz-zBô¼-GmP-¤Dm-n¤Å-¾-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝ-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-ºhÝG »Ûm-mºP-DôP-GZÛÅ-ˆÛÅ-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-zŸÝGÅ-Mã-hP-»Þ¾-mP-zTôÅ-zNå¼-hP-¾Å-hôm-DG-¤-mô¼-z-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GZÛÅ-fï-¶m-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-z-hïÅ-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ŸzÅ-ÇeïGÅ-hï- 83 hz¼-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-Ç+Ý-ŸzÅ- ¾Ûm-Fô-Éâºï- »Û-±z-TÛG-GP-¤HôGÅ-zÇ+ô-zŸG-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།