fï-¶m-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-iÛ¾-zOGÅ-¾Å-ºGݾ-ºGô-±ßGÅ-»ôh-ºhÝG


2007-12-23
Share

{}ü üfï-¶m-HÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-XïÅ-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-12 ZÛm-GmP-Gbm-ºDï¾-z-¿e¼- GŸÝP-º²Ûm-hP-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-GZÛÅ-;Å-ºôÅ-zÇkݺÛ-iÛ¾-zOGÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-¼ïh- Zï-¾¤-¿Ëô-;ô-¼Û-»-mP-ÆÛh-º²Ûm- ¼ô×-¤Þ-Èm- ¾-w¤-ZïÅ-‚ãP-Çeï-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û- ¾Û-¤m-„ËG- ¾-¤P-¤ôÅ-M¾-D-fôz-q-»ôh-q-GTÛG-¤±ßPÅ-fï-¶m-mP-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-fôz-qºÛ-±ôh-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-Ghm-IPÅ-225 »ôh-q¼-ZÝP-ºFÛ-GmP-Çeï-113 ¾-Gbm-ºzïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- h-»ôh-ˆÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éâ-qïm-HÛÅ-M-mG-¾-D-Gbh-zTôG-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-GmP-zºÛ-Zï¼-¾ïm-HÛÅ-fï-¶m-Eï¼-AP-hÝ-¾ÞÅ-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-‚ãP-»ôh-qÅ- M-mG-¤Z¤-hÝ-¤fÞm-ºƒï¾-¸z-bà-GbôP-Mã-¤-¸h- ¤-º²âGÅ-‚ïh-Mã-ÅôGÅ-±ôP-ºƒï¾-M-Bïh-‚-Mã¼-GÝ-»PÅ-ÆÛh-‚ãÅ-z¸ÞP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-fï-¶m-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-Gô-¤ÛP-bP-GÛÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-¤P-G®ô-»¼-fôm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û- w×ï¼ïP-ÅÛ- »Ûm-q-hP- Gô-¤ÛP-bP-GÛ-ºôÅ-¤Û-mÛ- ¤×-h‚ÛP-Tô- »Ûm-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།