fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-»Û-Gï-Ç+ݼ-¤Dm-¤Û-GZÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-ºhÝG


2007.12.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-¾-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-»Û-Gï-Ç+ݼ-¤Dm-»Ûm-q¼-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-qºÛ-¤Û-GZÛÅ-;ºô-ŸÝP-IôP-Eï¼-mP-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü fï-¶m-Zïm-dôG-¾Å-DP-GÛÅ-±ïÅ-15ZÛm-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-hôm-¿e¼-m-±ïÅ-15ZÛm-fï-¶m-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-;ºô-ŸÝP-Å-GmÅ-mÅ-¤Û-GZÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-q-hP-ü DôP-GZÛÅ-hP-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-¾-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-JÀôG-ºyÛm-zMãh-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-»Û-Gï-zbP-¤Dm-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q¼-hôGÅ-GŸÛ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü fï-¶m-HÛ-zMãh-¾¤-DG-GÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-ºDôh-qºÛ-mP-ü fï-¶m-Zïm-dôG-qÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-¾-JÀôG-ºyÛm-zMãh-mÅ-Ç+ݼ-zºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-»Û-Gï¼-zdG-hrh-‚Å-q-zMãh- »Û-Gï-hï-zŸÛm-;ºô-ŸÝP-IôP-Eï¼-mÅ-zbP-z-ŸÛG-»Ûm-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-Çeï-ü y¾-hÝ-;ºô-ŸÝP-IôP-Eï¼-mP-zdG-hrh-ŸÛz-¯h-‚Å-mÅ-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-qºÛ-zÞ-Çtäm-GZÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-fÞz-»ôh-q-hP-ü ¤Û-hï-GZÛÅ-¾-Zïm-dôG-qÅ-iÛ-¯h-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-¼ïh- ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-¤VôG-GÛÅ-fï-¶m-Zïm-dôG-qÅ-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-qºÛ-¤Û-Ço-¯h-zTh-fÞz-q¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-z-hP-£GÅ-hïºÛ-fôG-mÅ-¤Û-DG-GÛÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-»Û-Gï-hï-DôP-GÛÅ-z¸ôÅ-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-ˆÛ-»ôh-q-hï-±ô-»P-ºhïm-q-¤Ûm-q-¼-Fôh-‚ãP-»ôh-q-GÅÞPÅ-zŸG-¾-ü ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-¤VôG-mÅ-DôP-¾-±ï-ÆôG-GÛ-Zïm-zl-zbP-»Å-ˆÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-fïPÅ-¤P-‚ãP-»P-ü h-¼ïÅ-DôP-GÛ-±-zôºÛ-±ï-ÆôG-¾-»P-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-Zïm-zl-zbP-zºÛ-Aïm-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-hï-xÛ¼-zOGÅ-¤Û-‚ïh-;-¤ïh-VGÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎