Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-VïÅ-fï-¶m-HÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºV¼-¾-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG


2007-12-22
Share

{}ü üfï-¶m-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û¼-zŸÝGÅ-¤Ûm-fh-M-VïºÛ-¤Û-¤P-GÛÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚-ºV¼-mÛ- M-mG-h=ôG-Aïm-HÛ-ÆÛh-‚ãÅ-»Ûm-q¼-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ;ôm-^ô-¾Û-²- ¼ºï-Åï- ¤VôG-GÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-Bôm-zXôh-GmP-z-hï¼- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éâ-qïm-HÛÅ-DÅ-¾ïm-GmP-fzÅ-¤ïh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-GmP-ºhÝG fï-¶m-HÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºV¼-mÛ-¤Û-¤P-GÛ-¤Pôm-ºhôh-¤±ôm-HÛ-»ôh-TÛP- M-mG-¾-h=ôG-Aïm-Gbm-mÅ-¤Ûm-q-hP- h=ôG-Aïm-z¸ô-¤Dm-M-mG-GŸÝP-»Ûm-q¼- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éâ-qïm-HÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG fï-¶m-mÛ-M-mG-GÛ-DôPÅ-GbôGÅ-¤Ûm-¾- M-mG-GÛ-DôPÅ-GbôGÅ-¤Pº-Çkï-»P-¤Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-D-ƒ¾-¾-GhôP-¾ïm-HÛ-FÛ¤Å-»ÛG-Gż-z¸ô-‚Å-bï-fï-¶m-¾-iG-Gmôm-‚-MãºÛ-FÛ¤Å-fôG-GÛ-I-OÛG-‚Å-q-¤-±h- hïP-GÛ-V¼-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-IPÅ-988 ®¤-fï-¶m-¾-D-Gbh-hï-ºIï¤Å-ºWôG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-¾ÞGÅ-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-¤Þ-¤fÞh-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- XïÅ-¾ôºÛ-xÛ-¹-3 qºÛ-±ïÅ-22 ZÛm-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-z-hP-VzÅ-TÛG- fï-¶m-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mP-ÇÀ¼-»P-º²â¾-zŸÝGÅ-‚ïh-¤Ûm-fh-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-fï-¶m-HÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hïÅ-fï-¶m-¤±ô-ºGG-bà-hGôÅ-¤ïh-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-z¸ô-Zïm-»ôh-q-hP- fï-¶m-¤Û-¤P-¾-hPôÅ-ÅÞ-M¾-uÛºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-fôG-wm-fôGÅ-¤ïh-q¼-zdïm- ¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾-hGG-q-GmP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ;ôm-^ô-¾Û-²- ¼ºï-Åï- ¤VôG-GÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།