fï-¶m-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qÅ-M¾-D-¾ïm-fÞz-qºÛ-¼ï-z-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-


2007.12.25

{}ü ü¹-z-XïÅ-¤ºÛ-±ïÅ- 12 ZÛm-fï-¶m-HÛ-Eôm-¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Ç+zÅ- ¼P-ZÛh-¾-M¾-D-ºfôz-qºÛ-fzÅ-‚ãÅ-GbÛP-zŸÛm-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ- fï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q- Gô-¤ÛP-bP-GÛÅ- ¤Û-¤P-hP-qô-ŸïÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-VßP-º²¼-DG-hP-¾G-£ï¾-zbP-Çeï- ÆÛh-º²Ûm-^ïm-ÁÝÅ-wºm-HÛÅ-ºGô-ºiïm-G®ô-BôP-GmP-zºÛ- ¤P-G®ô-»¼-fôm-±ôGÅ-q-w¤-ZïÅ-GbôP-Mã-hP- ¼P-ZÛh-¾-M¾-D-¾ïm-fÞz-qºÛ-¼ï-z-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ¤Û-¤P-hP-qô-ŸïÅ-qºÛ-fï-¶m-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-VßP-VßP-hï-»ÛÅ- fï-¶m-HÛ-h-¿eºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-ºfÞÅ-¤Û- 20 º¤- »P-m-@Ýz-ÇeïGÅ- 20 »ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP- ±ôGÅ-q-hïºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-mÅ- ZÝP-¤f¼-»P- ºfÞÅ-¤Û- 9 ®¤-HÛÅ- Gô-¤ÛP-bP-GÛ-ºfÞÅ-¤Û-¤Z¤-hÝ-Ç+zÅ-ºhÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-bï-ºfÞÅ-¤Û-6 ¾-IôÅ-±ôGÅ-Gż-qºÛ-mP-@Ýz-ÇeïGÅ-ºfôz-ÆÛh-q-¼ïh-TïÅ-Gô-¤ÛP-bP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ÅÞ-Tßm-wÛm- HÛÅ-ÇSôm-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- Gô-¤ÛP-bP-¾-G¾-bï-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-ºfôz-q-»Ûm-m- ±ôGÅ-q-hï-»ÛÅ- ¥ã¼-±h-¤fô-qôºÛ-ÇKô-mÅ-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M-mG-hP-¿Ëm-hÝ-±ôP-ºƒï¾-M-Vï-Çtï¾-bï- fï-¶m-HÛ-hq¾-º‚ô¼-mÝÅ-ÇeôzÅ-¿km-q-z¸ô-MãºÛ-DÅ-¾ïm-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎