z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-hz¼-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-GÅÞ¤-®¤-GmP-»ôh-qü


2007-03-21
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-¾Å-hôm-¤Þ-¤fÞh-GZï¼-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-GŸÝP-hP- z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-hz¼-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-GÅÞ¤-®¤-‚ãP-»ôh-ˆP-h-hÝP-»P-Iâz-ºƒÅ-ǨÛm-q-ŸÛG-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-zŸG- hï-»P-z¾-»Þ¾-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¾Å-hôm-¤±¤Å-ºWôG-¤ïh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-h-¼ïÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ÇÀ¼-»P-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-mP-»ôh-qºÛ- ÍÛm-=¼- i-zºÛ-±ôP-GZï¼-¾Å-DP-DG-ÇKô-Mz-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-¤-¸h- hï-G-mP-zŸÛm-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¤Û-Ço-¤Iôm-DP-mP-¼Ûm-¤ïh-hÝ-¤Û-ºWôG-qºÛ-hzP-GÛÅ-¤Iôm-DP-¾Å-‚ïh-q¼-ZïÅ-lÝP-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-fôG-mÅ-z¿eÅ-m-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-IôÅ-¤ô¾-Iâz-ºƒÅ-fôm-q-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-z¾-»Þ¾-z¸ô-±ôP-¤fÞm-OÛ¾-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ- T×m-lÛ-¼º-Wï- l-;¾- »ÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źlï- ;ô-»ï-¼ï-¾º- ¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-zºÛ-XïÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gż-ºGôh-q¼-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-Ç+Ý-ŸzÅ-T×m-lÛ-¼º-Wï- l-;¾-»ÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m- P-±ôºÛ-±ôP-hôm-HÛ-¾Å-hôm-hïºÛ-fh-ŸÛ-zhï-hP- ÆâP-Bôz-fÞz-qºÛ-hôm-hÝ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP- hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-zMh-ˆÛÅ-¤±m-dGÅ-z;ôh-qºÛ-xG-ƒÛÅ-ŸÛG-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།