zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-M¾-D-hï-ÇKP-bôG-mÅ-»Ûm-qºÛ-z=-ÁÛÅ-h‚PÅ-Tm-¾GÅ-ÅÞ-fôz-»ôh-qü


2004.10.10

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-¾ô-2004 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-M-G¼-HÛ-Å-GmÅ-ÇKP-bôG-mÅ-»Ûm-qºÛ-z=-ÁÛÅ-h‚PÅ-Tm-¾GÅ-ÅÞ-¤²PÅ-¤ºÛ-M¾-D-fôz-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG hï-»P-xÛ-¹-9 qºÛ-±ïÅ-30 ZÛm-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-zÞh-¤ïh-¿S-qô-zŸÝGÅ-ÇK¼-bà-º²ô¤Å-bï-mP-VôÅ-hP-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-ÅôGÅ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-‚ïh-ÇKô-DG-¢ôP-zl¼-‚Å-qºÛ-zMãh-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ºi-q¼-HÛ-¾¤-mÅ-¤²ïÅ-¤-ºhï¤Å-h=âG-hP-¼ÛG-¯¾-HÛ-n¤-hrôh-hPü Vß-zB¾-HÛ-GôÅ-Hôm-bï-G¸ÞGÅ-VÅ-¾ïGÅ-z¸ô-ÅôGÅ-ºIm-zÇkݼ-‚Å-bï-xÛ-±ïÅ-10 ZÛm-¤fº-¤¼-¤²PÅ-¤-z=-ÁÛÅ-h‚PÅ-Tm-¾GÅ-ÅÞ-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-z-hPü xÛ-¾ô-2003 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-±ï-¼ÛP-BÛh-¾GÅ-mÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-hzÞ-Mm-G»ôG-»ôh-q-¼ïhü ºhÛ-¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¤²PÅ-¤-z=-ÁÛÅ-h‚PÅ-Tm-¾GÅ-mÛü ÇKP-bôG-bà-ºFâPÅ-q-hP-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-¢ôP-ÇKP-bôG-bà-GmP-Çeï-;¤-qÞ¼-=¼-ºyâ¾-¼ÛG-Vïh-¾Å-ÇÀôz-fôm-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü DôP-GÛ-PôÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¤²PÅ-¤-M¾-D-¾ôm-q-±ôÅ-º²¤-JÀÛP-fôG-zôh-hï-º±ô-GmÅ-»ôh-q-hP-zôh-¤Û-±ôÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hPü zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-iÛ¾-zOGÅ-GmP-fÞz-Mã-»Ûm-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ངོས་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎